Mẫu lý lịch tự thuật – Lý lịch tự thuật xin việc

 Sơ yếu lý lịch tự thuật là một tài liệu chứa thông tin về cuộc đời của một người. Đó là một cách để thể hiện bạn là người như thế nào và tại sao bạn có đủ điều kiện để làm việc trong một lĩnh vực cụ thể. sơ yếu lý lịch tự thuật cần phải được viết một cách khách quan, với đủ chi tiết để nhà tuyển dụng tiềm năng có thể nhìn thấy bạn đã làm điều gì đó hoặc làm việc gì đó trước đây như thế nào.

 Sơ yếu lý lịch tự thuật là một tài liệu bao gồm một mô tả chi tiết về cuộc đời của người đó tự khai trên giấy A4. Nó có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nhà tuyển dụng. Sơ yếu lý lịch tự thuật là một định dạng rất phổ biến được sử dụng trên thị trường việc làm. Đây là một dạng CV truyền thống để xin việc đã được chấp nhận rộng rãi từ đầu thế kỷ 20.

Mẫu lý lịch tự thuật – Lý lịch tự thuật xin việc

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——–o0o——-

 SƠ YẾU LÝ LỊCH

 TỰ THUẬT

 Họ và tên: …………………………………………………………………………….Nam, nữ:…………..

 Sinh ngày……………tháng…………năm………………………………………………………………….

 Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1):………………………………………………………..

 Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….Nơi cấp:………………

 Ngày………….tháng………….năm………………………………………………………………………….

 Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng………………………………………….Di động…………………..

 Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? (2):…………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 Số hiệu (3):…………………………….

 Ký hiệu (4):…………………………….

 Họ và tên: ………………………………………………………………Bí danh:…………………………

 Tên thường gọi:……………………………………………………………………………………………..

 Sinh ngày…………..tháng………năm…………. Tại (5):……………………………………………….

 Nguyên quán (6):……………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………….

 Nơi đăng ký thường trú hiện nay (7):………………………………………………………………….

 Nơi ở hiện tại (8) ……………………………………………………………………………………………..

 Dân tộc: …………………………………………………..Tôn giáo:………………………………………

 Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)……..

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 Thành phần bản thân hiện nay (10):……………………………………………………………………

 Trình độ văn hoá (11):………………………………. Ngoại ngữ (12):…………………….

 Trình độ chuyên môn: ……………………………………………….Loại hình đào tạo:…………..

 Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………………………………………

 Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………..tháng…………năm…………………………..

 Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………

 Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày………..tháng…………năm………………………………….

 Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………

 Tình hình sức khoẻ (13): ………………….Cao……………………… Cân nặng:………………… kg

 Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14):………………………………………………………………

 Cấp bậc (15):…………………………………………… Lương chính hiện nay (16):…………..

 Ngày nhập ngũ: ……………………………………….Ngày xuất ngũ:………………………………..

 Lý do:……………………………………………………………………………………………………………..

 HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

 Họ và tên bố:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp……………

 Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (17)………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (18)……………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (19)

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 Họ và tên mẹ:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp………….

 Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (20)………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

 Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (21)…………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………….

 Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (22)

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

 (Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………..

 Họ và tên vợ hoặc chồng:………………………………………………………. Tuổi:………………….

 Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..

 Nơi làm việc (23):………………………………………………………………………………………………….

 Chỗ ở hiện nay (24):………………………………………………………………………………………………

 Họ và tên các con:

 1) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

 2) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….

 3) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….

 4) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

 5) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:……………

 QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng năm
đến tháng năm

 Làm công tác gì?

Ở đâu?

 Giữ chức vụ gì?

 KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 Khen thưởng (26):………………………………………………………………………………………………..

 Kỷ luật (27):………………………………………………………………………………………………………..

 LỜI CAM ĐOAN

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường……………………………………………….

 ……………………………………………….

 ……………………………………………….

 ……………………………………………….

……………,ngày……tháng……năm……

 Người khai ký tên

  

  

  

Cách viết lý lịch tự thuật

 Ảnh màu (4 x 6 cm) được chụp trong thời gian sáu tháng tính đến ngày kê khai Lý lịch.

 1- Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh.

 2- Tên gọi khác: Là tên gọi khác hoặc bí danh khác đã dùng trong hoạt động cách mạng trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật… (nếu có).

 3- Sinh ngày: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như trong giấy khai sinh.

 Giới tính: Ghi giới tính là Nam hoặc Nữ.

 4- Nơi sinh: Tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương) nơi được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi <tên cũ>, nay là <tên mới>.

 5- Quê quán: Ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh thư nhân dân (việc xác định quê quán theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương).

 6– Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê, Kh’me…

 7- Tôn giáo: Đang theo tôn giáo nào thì ghi tên tôn giáo đó như: Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao đài, Hoà hảo… Nếu không theo tôn giáo nào thì không được bỏ trống mà ghi là “không”.

 8- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú.

 9- Nơi ở hiện nay: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đang ở hiện tại.

 10- Nghề nghiệp: Ghi rõ đã làm nghề gì để kiếm sống trước khi tuyển vào CAND. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình thì ghi cụ thể là “không nghề nghiệp”.

 11- Trình độ giáo dục phổ thông: Đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào.

 12- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp… thuộc chuyên ngành đào tạo nào.

 13- Lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương.

 14- Ngoại ngữ: Tên ngoại ngữ + Trình độ đào tạo A, B, C, D…

 15- Tin học: Trình độ A, B, C, kỹ sư, cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

 16- Gia đình chính sách: Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin…

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: yêu chỉ maẫu sẵn 2021 2020 điền download thi tải bằng tiếng 2019 mới nhất tay đánh máy biểu pdf tờ đâu chuẩn viên (theo mẫu) trang word 2018 dấu a3 bảng 3 hồ file lịch\ mãu mâu mấu filetype:doc mẩu viêt viec Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03