Link tra cứu cấp nước chợ lớn hóa đơn điện tử

Cấp nước chợ lớn hóa đơn điện tử

 Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn (tên gọi trước khi cổ phần hóa) là một đơn vị trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn), được thành lập theo quyết định số 202/QĐ-TCNSTL ngày 31/07/1991 của Sở Giao Thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng để giao dịch theo qui định của Nhà nước. Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động ngày 28/3/1995 với chức năng: quản lý, thi công, tu bổ sửa chữa, cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước, thực hiện việc đọc số và doanh thu tiền nước, giải quyết các khiếu nại của khách hàng trên địa bàn quận 5,6,8, Bình Tân.

 Link tra cứu cấp nước chợ lớn hóa đơn điện tử

 https://capnuoccholon.com.vn/hoa-don-dien-tu/tra-cuu-tai-hoa-don.html

  

  

  

  

  

 Tag: tra cứu máy của