Điều kiện trở thành luật sư & Điều kiện mở văn phòng luật sư

Điều kiện trở thành luật sư

 Theo quy định tại Điều 10 của Luật Luật sư thì tiêu chuẩn để trở thành luật sư là: “Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư”.

 Về quá trình đào tạo:

 – Có bằng cử nhân luật (đạo tạo hệ đại học chuyên ngành luật)

 – Đã được đào tạo nghề luật sư (Đào tạo tại Học viên tư pháp)

 – Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư

Điều kiện hành nghề luật sư

 Sau khi được cấp chứng chỉ, gia nhập đoàn, cấp thẻ hành nghề Luật sư thì Luật sư được lựa chọn tổ chức hành nghề Luật sư để hành nghề, hoặc hành nghề với tư cách cá nhân và phải đăng ký với Sở tư pháp địa phương nơi hành nghề.

Điều kiện mở văn phòng luật sư

 – Theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 thì để thành lập được tổ chức hành nghề luật sư cần đáp ứng các điều kiện sau:

 + Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này;

 + Trưởng Văn phòng luật sư không được phép thành lập tổ chức hành nghề luật sư khác

  

  

  

  

  

 Tag: những gì chi nhánh 2019