Thông tin về liên đoàn luật sư việt nam

Liên đoàn luật sư việt nam

 Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của các Đoàn Luật sư và các luật sư Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, Đoàn Luật sư thành viên; đồng thời có trách nhiệm quan trọng xây dựng và duy trì các chuẩn mực đạo đức, quy tắc nghề nghiệp luật sư, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý của nghề luật sư, thực hiện chế độ tự quản của luật sư theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Logo liên đoàn luật sư việt nam

 

Điều lệ liên đoàn luật sư việt nam

 Căn cứ tại: QUYẾT ĐỊNH 1573/QĐ-BTP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Quyet-dinh-1573-QD-BTP-phe-duyet-Dieu-le-Lien-doan-luat-su-Viet-Nam-2015-338612.aspx

Địa chỉ liên đoàn luật sư việt nam

 LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM -VIET NAM BAR FEDERATION

 Địa chỉ: Tầng 1-2, Tòa nhà CT13B, KĐT Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

 Điện thoại: (84) 4 3776 5686 / 3776 5685   |   Fax: (84) 4 3776 5689

 Email: vbf@liendoanluatsu.org.vn, ldlsvietnam@gmail.com

Đoàn luật sư là gì

 Đoàn luật sư là Tổ chức nghề nghiệp của các luật sư được thành lập và hoạt động theo luật quy định ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Đoàn luật sư tập hợp, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động, trau dồi đạo đức nghề nghiệp luật sư, bênh vực quyền lợi của luật sư, xử lí hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí các việc vi phạm của thành viên. Đoàn có các tổ chức do các thành viên bầu ra theo nhiệm kì để điều hành công việc của đoàn và thay mặt đoàn.

Đại hội liên đoàn luật sư

 Đại hội Liên đoàn Luật là một hội nghị tập hợp các sinh viên luật, luật sư và thẩm phán từ khắp nơi để thảo luận về các vấn đề hiện tại trong ngành luật.

 Hội nghị thường có sự tham gia của đại diện các công ty luật, tòa án luật và các tổ chức tư pháp khác. Đại hội cũng có nhiều bài giảng và hội thảo với các diễn giả nổi tiếng thảo luận về các chủ đề đa dạng trong lĩnh vực luật.

Giấy đề nghị gia nhập đoàn luật sư

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ

 Kính gửi: Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố …………..

 Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………. Nam/Nữ………………….

 Họ và tên thường dùng ………………………………………………………………………………..

 Ngày sinh: ……………./…………./…………………………………………………………………………………..

 Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ………………………………………………………………………….

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

 Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Điện thoại: ………………………………………….. Email: ………………………………………………………..

 Nghề nghiệp trước đây:………………………………………………………………………………………………

 Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………………….

 Ngày cấp: ……../……../…………………… Nơi cấp:………………………………………………………………

 Trình độ giáo dục phổ thông:………………………………………………………………………………

 Bằng Cử nhân luật số:…………………………………. Ngày cấp:…………/………/………………………..

 Nơi cấp:………………………………………. Loại hình đào tạo:………………………………………………..

 Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo:…………………………………………………………..

 Ngành học: ……………….. Nơi đào tạo:………………..………………………………………………

 Trình độ lý luận chính trị:………………………………………………………………………………….

 Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:…………………………………………………………………….

 Ngày vào Đảng: ….……../……./…….. Ngày chính thức:………/……../…….………………………

 Chứng chỉ hành nghề luật sư số:……………do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày………………….

  

 HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

 (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng, con)

Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác/học tập
         
         
         

  

 QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

 (ghi rõ từ năm 18 tuổi đến nay)

Từ ngày thấng năm đến ngày tháng năm Làm công tác gì? Nơi công tác/học tập Giữ chức vụ gì?
       
       
       

  

 KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

 Nay tôi có nguyện vọng muốn trở thành luật sư của Đoàn Luật sư …………, tôi làm Giấy này đề nghị Ban Chủ nhiệm xem xét kết nạp tôi vào Đoàn Luật sư. Tôi cam kết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Luật sư. Nếu được kết nạp vào Đoàn Luật sư tôi xin hứa: Chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn Luật sư và các quy định khác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư.

 Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên. Nếu có điều gì không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

  ……………, ngày…… tháng…. năm…….

 Người đề nghị

 (Ký và ghi rõ họ tên)

  

 ………………………………

 Hồ sơ gửi kèm Giấy đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư:

 – Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

 – Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư (có chứng thực);

 – 02 ảnh 2x3cm (để làm thẻ luật sư);

  

  

  

  

  

 Tag: tịch tphcm phó thông báo trụ sở lien