Cách viết hóa đơn điện tử theo hợp đồng

Cách viết hóa đơn điện tử theo hợp đồng

 

  • Tên hóa đơn –  ký hiệu hóa đơn – ký hiệu mẫu số hóa đơn – số hóa đơn
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế người mua (nếu có)
  • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, thành tiền chưa tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT và tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.
  • Tổng số tiền thanh toán
  • Chữ ký số của người bán
  • Chữ ký số người mua
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử
  • Mã cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
  • Phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan

Cách viết hóa đơn điện tử không chịu thuế

 Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.