Mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật

 Sau đây là bản kiểm điểm cá nhân đối với những vi phạm kỷ luật đã xảy ra trong cơ sở.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———– o0o ———–

 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 Tôi tên là: …………………………………………………………………………..

 Hiện đang làm việc tại Bộ phận: ……………………………………………………

 Nhiệm vụ được giao là: …………………………………………………………….

 Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau: (Trình bày sự việc xảy ra)

 Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? ……………………………

 ………………………………………………………………………………………

 Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi): ……….…………………

 ………………………………………………………………………………………

 Hậu quả do sai phạm xảy ra: ……………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………

 Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………

 Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: …………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………

 …………., ngày……tháng……năm…….

 Người viết kiểm điểm                             

 (Ký, ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: mẫu bản kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật