Mẫu biên bản kỷ luật học sinh

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———————

 BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

 Hôm nay ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

 Tại lớp ………………. Trường …………………………………………………………………….

 Thành phần gồm:

 1.……………………………………………. ……………………………………………..

 2..……………………………………………. …………………………………………….

 3..……………………………………………. …………………………………………….

 4..……………………………………………. …………………………………………….

 Tiến hành lập biên bản học sinh:…………. .……………………………………………

 Đã vi phạm các nội dung sau trong giờ học môn:………………………………………

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 – Ý kiến của giáo viên bộ môn:

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 – Ý kiến của lớp:

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 – Ý kiến của học sinh vi phạm:

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 …..……………………………………………. …………………………………………….

 …..……………………………………………. …………………………………………….

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

  

 Tag: kỷ luật mẫu đánh nhau violet họp xét