Thành lập công ty mua bán nợ

 Các công ty mua bán nợ có thể được phân thành hai loại: thị trường sơ cấp và thứ cấp. Các công ty thị trường sơ cấp giao dịch khoản nợ trước khi nó được phát hành, trong khi các công ty thị trường thứ cấp giao dịch khoản nợ đã được phát hành

 Quá trình mua bán nợ bắt đầu bằng việc xác định một giao dịch tiềm năng. Sau đó, nhà giao dịch sẽ liên hệ với người vay hoặc người cho vay với lời đề nghị mua hoặc bán khoản nợ của họ, tùy thuộc vào nhu cầu của họ. Nếu họ đồng ý, thương nhân sẽ lập hợp đồng với họ, ký tên và gửi lại để hai bên cùng ký. Khi điều này được thực hiện, các nhà giao dịch sẽ thiết lập một ngày thanh toán khi họ sẽ trả khoản nợ hoặc nhận khoản thanh toán từ người vay / người cho vay.

Điều kiện thành lập công ty mua bán nợ

 1. Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định này.

 2. Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện.

 3. Người quản lý của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  • b) Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;
  • c) Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;
  • d) Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

 Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ)

 Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng (đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ)

 Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ)

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.