Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Chuyển đổi hóa đơn điện tử là gì

 Khoản 1, Điều 12, Thông tư 32/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã quy định rất rõ về việc doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như một cách chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa khi vận chuyển. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, và phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật bên bán hàng.

Người chuyển đổi hóa đơn điện tử là ai

 Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế toán.

Quy định về điều kiện hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

 Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

 b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

 c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không

 Phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật bên bán hàng.

Mẫu hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: bản trên ngày khác hợp lệ 01 thành làm mấy lần