Tìm hiểu đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương

Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương

 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp, đơn vị) trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có chức năng: Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng đảng bộ, tổ chức chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp, đơn vị vững mạnh, hiệu quả. Tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác đảng, công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

 Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 – Quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình hành động sát hợp với doanh nghiệp.

 – Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai nhiệm vụ chính trị để các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 – Đề xuất với các cơ quan đảng, nhà nước có thẩm quyền về hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

 – Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bí mật quốc gia.

 2. Công tác chính trị, tư tưởng

 – Lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ trực thuộc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 – Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập quốc tế.

 – Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên.

 3. Công tác xây dựng tổ chức đảng

 – Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên; bồi dưỡng cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách công tác đảng; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Trung ương.

 – Đề xuất với Trung ương về hệ thống tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với hệ thống tổ chức doanh nghiệp.

 – Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 4. Công tác cán bộ

 – Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận về cán bộ và công tác cán bộ. Lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ theo phân cấp quản lý.

 – Tham gia ý kiến về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển đối với nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý đang công tác và sinh hoạt đảng trong Đảng bộ Khối khi có yêu cầu.

 – Tham gia ý kiến trước khi các ban cán sự đảng bộ, ngành quyết định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm đối với cán bộ, đảng viên là chủ tịch hội đồng thành viên/hội đồng quản trị, tổng giám đốc, ủy viên hội đồng thành viên/hội đồng quản trị của các doanh nghiệp trong Khối.

 – Quyết định công tác nhân sự cấp ủy các đảng ủy trực thuộc theo quy định.

 – Quyết định về cán bộ và công tác cán bộ đối với cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối theo thẩm quyền. Đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng.

 5. Công tác kiểm tra, giám sát

 – Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

 – Lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

 – Tăng cường công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 6. Công tác dân vận

 – Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội trong Khối theo quy định của Trung ương.

 – Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của nhà đầu tư. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị – xã hội tham gia xây dựng Đảng và quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.

 – Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

 Địa chỉ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương: 105B, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội

 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 04/8/2009, trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Trong suốt 10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp Thủ đô, Đảng ủy Khối đã huy động được sức mạnh đoàn kết, nội lực của toàn Đảng bộ cũng như tập thể các doanh nghiệp vào hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 website: https://dukdoanhnghiep.hanoi.gov.vn/

 Địa chỉ: số 219 đường Trần Phú – quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định

 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bình Định được thành lập tháng 12/1992. Qua gần 23 năm thành lập và phát triển, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, Đảng ủy khối DN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng và phát triển KT – XH tỉnh nhà.

 Không chỉ tích cực đồng hành cùng các DN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định còn lãnh đạo các DN thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội, công tác từ thiện nhân đạo, giải quyết việc làm cho người lao động…; góp phần cùng DN thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

 Website: http://dukdn.binhdinh.gov.vn/

 Địa chỉ: 4 Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

  

  

  

  

  

  

 Tag: thư