Nước cộng hòa nhân dân trung hoa thành lập năm 1949 đánh dấu trung quốc

 Nước cộng hòa nhân dân trung hoa thành lập năm 1949 đánh dấu trung quốc ra sao ?

 Đáp án

 Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, cách mạng dân tộc chủ nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt 100 năm nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ toàn dư phong kiến, đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội

  

  

  

  

  

  

 Tag: phố tam sa