Nước cham pa được thành lập và phát triển như thế nào

 Sự thành lập nước Cham – pa:

 Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy đấu tranh chống ách đô hộ của nhà Hán. Nhà Hán tỏ ra bất lược, nhất là đội với các quận xa như Tượng Lâm.

 Năm 192 – 193, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.

 Sự phát triển nước Cham  – pa:

 Từ một nước có phạm vi nhỏ, Cham  – pa đã từ từ mở rộng thành một phạm vi lãnh thổ rộng lớn hơn. Phía Bắc lãnh thổ kéo dài đến Hoành Sơn, phía Nam đến Phan Rang. Đổi tên nước là Cham-pa, đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu – Quảng Nam).

  

  

  

  

  

  

 Tag: được và nào champa