Quy định về điều lệ công ty cổ phần

 Điều lệ là văn bản quan trọng của doanh nghiệp. Vậy điều lệ công ty là gì, điều lệ bao gồm những nội dung gì hãy cùng luật DeHa tìm hiểu quy định về điều lệ công ty theo quy định của luật doanh nghiệp.

 Điều lệ công ty là gì

 Điều lệ công ty là văn bản nội bộ của công ty quy định những vấn đề mà pháp luật cho phép doanh nghiệp có thể tự quy định phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

 Điều lệ công ty tiếng anh là gì

 điều lệ công ty:

 Company rules

 Bìa điều lệ công ty

 Bìa điều lệ công ty không phải là bắt buộc, điều lệ công ty có thể có bìa hoặc không có bìa phụ thuộc vào nhu cầu của công ty.

 Quy định về điều lệ công ty cổ phần

 Điều lệ công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định tại Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

 Điều 24. Điều lệ công ty

 1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

 2. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

 b) Ngành, nghề kinh doanh;

 c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

 d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

 đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

 e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

 g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

 h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

 i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

 k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

 l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

 m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

 n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

 3. Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

 a) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

 b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

 c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

 d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

 4. Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

 a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

 b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

 c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

 Như vậy, điều lệ công ty cổ phần cần có các nội dung theo quy định nêu trên.

 Sửa đổi điều lệ công ty cổ phần

 Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền sửa đổi điều lệ công ty cổ phần, do đó khi muốn sửa đổi điều lệ công ty cổ phần phải tiến hành họp đại hội cổ đông.

 Điều lệ công ty có cần đóng dấu không

 Theo quy định trên không có quy định điều lệ công ty phải đóng dấu do đó điều lệ công ty chỉ cần có chữ ký của người có thẩm quyền và có thể có đóng dấu công ty hoặc không đóng dấu.

 Cách đóng dấu điều lệ công ty

 Trường hợp điều lệ công ty có đóng dấu thì có thể đóng dấu giáp lai các trang hoặc đóng dấu vào phần tên chữ ký của người có thẩm quyền.

 Mẫu điều lệ công ty

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————o0o————-

 ĐIỀU LỆ

 CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………

  • Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập vào ngày       /        /    .
  • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

  

 CHƯƠNG I

 QUY ĐỊNH CHUNG

 ĐIỀU 1: HÌNH THỨC, TÊN GỌI VÀ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY.

 CÔNG TY CỔ PHẦN…………. thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  1. Tên công ty:

 Tên công ty viết bằng tiếng Việt: …………………

 Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ………………………….

 Tên công ty viết tắt:………………….

  1. Địa chỉ trụ sở chính:

 ……………………………………..

 Điện thoại: …………….                     Email……………….

 Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lập hay huỷ bỏ chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

 ĐIỀU 2: NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH.

 Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

 ĐIỀU 5: TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ.

 ………………………………………………………………

 ĐIỀU 6: CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY

 …………………………………………..

 quý khách hãy liên hệ với Luật DeHa để được chia sẽ mẫu điều lệ công ty .

 tag: diều dđiều gì? maẫu 2021 giấy bảng mới nhất thay