Quy định về thừa kế thế vị

 Thừa kế thế vị là gì

 Điều 652 BLDS 2015 quy định về thừa kế thế vị như sau:

 Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

 Thừa kế thế vị khi nào

 Như vậy theo quy định nêu trên thì thừa kế thế vị sẽ được áp dụng khi con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản.

 Ví dụ về thừa kế thế vị

 Ông Nguyễn Văn A có con là Nguyễn Văn B và có cháu là Nguyễn Văn C là con của Nguyễn Văn C. Nguyễn Văn B chết vào ngày 02/03/2019, Ông Nguyễn Văn B chết vào ngày 06/07/2020 và không để lại di chúc. Như vậy, trong trường hợp này Nguyễn Văn C sẽ được hưởng thừa kế thế vị di sản thừa kế của Nguyễn Văn A.

 Cách chia thừa kế thế vị

 Người thừa kế thế vị sẽ được hưởng phần thừa kế mà mà cha hoặc mẹ của người  họ được hưởng nếu còn sống.

 Thừa kế theo di chúc có thế vị không

 Thừa kế thế vị chỉ áp dụng khi chia thừa kế theo pháp luật, không áp dụng khi chia thừa kế theo di chúc.

 Một số câu hỏi liên quan đến thừa kế thế vị

 Con dâu có được hưởng thừa kế thế vị không ?

 Theo quy định của BLDS 2015 con dâu không đươc xác định là người thừa kế vị

 Vợ có được thừa kế thế vị không ?

 Vợ không phải là người thừa kế thế vị của chồng.

 Cháu nuôi có được thừa kế thế vị ?

 Theo quy định tại điều 653 BLDS 2015 thì cháu nuôi cũng được hưởng thừa kế thế vị phần di sản của cha nuôi, mẹ nuôi trong trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản.

 Con nuôi có được thừa kế thế vị không ?

 Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và con nuôi ccũng được thừa kế thế vị di sản trong trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản mà.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn về thừa kế, tư vấn về lập di chúc,  giải quyết tranh chấp về thừa kế….. hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn.

  

  

  

  

 tag: dân sự bài tập hình thức bộ 677 chuyển tiếp