Di chúc viết tay có hợp pháp không

 Di chúc viết tay có hợp pháp không, di chúc viết tay có cần người làm chứng không là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Luật DeHa xin chia sẻ quy định về di chúc viết tay để quý khách tham khảo.

 Di chúc viết tay có hợp pháp không

 Theo quy định tại Điều 628 Bộ luật dân sự 2015 về Di chúc bằng văn bản như sau:

 Di chúc bằng văn bản bao gồm:

 1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

 2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

 3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

 4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

  Như vậy, pháp luật dân sự không quy định về việc di chúc bằng văn bản phải đánh máy hay viết tay. Do đó, di chúc bằng văn bản có thể được viết tay hoặc đánh máy tùy thuộc vào ý muốn của người để lại di chúc lựa chọn.

 Di chúc viết tay không người làm chứng có giá trị không

 Theo quy định nêu trên thì di chúc bao gồm di chúc bằng văn bản không có người làm chứng do đó di chúc bằng văn bản không có người làm chứng nếu đáp ứng điều kiện để di chúc hợp pháp thì có giá trị pháp luật.

 1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

 b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

 2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

 3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

 4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

 5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 Cách viết di chúc viết tay

 Di chúc viết tay cần có các nội dung được quy định dưới đây:

 Điều 631. Nội dung của di chúc

 1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

 a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

 b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

 c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

 d) Di sản để lại và nơi có di sản.

 2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

 3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

 Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

 Mẫu bản di chúc thừa kế viết tay

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———————

 DI CHÚC

 Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..,vào lúc… giờ ….phút, tại ……..…………………

 Họ và tên tôi là: ……………………………………..……………….…………………

 Sinh Ngày:………………………………………………………………………………

 CMTND số …………..Nơi cấp: ……………….Ngày cấp:……………………………

 HKTT:………………………………………………….……………………………….

 Chỗ ở hiện tại:………………..…………………………………………………………

 Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

 Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

 1………………………………………………………………………………………..

 2………………………………………………………………………………………..

 3………………………………………………………………………………………..

 Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………..

 ………………………………………………..………………………………………..

 Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

 Sau khi tôi qua đời:

 Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………..

 Sinh Ngày:……………………………………………….……………………….…….

 CMTND số:…………………………Nơi cấp:………….……….Ngày cấp:….…..…..

 HKTT:…………………………………………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

 sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

 (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

 Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

 1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………

 Sinh Ngày:……………………………………………..……………………….……..…

 CMTND số:…………………..Nơi cấp:…………….……. Ngày cấp:……………….

 HKTT:……………………………………………………….………………….…………

 Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..……….

 2. Họ và tên: ………………………………………………………………….…………

 Sinh Ngày:………………………………………….……………………………..……..

 CMTND số:…………….Nơi cấp:………Ngày cấp:…………………………………..

 HKTT: …………………………………………………………………………………….

 Chỗ ở hiện tại:………………………………………………..…………………………

 Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

 Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

 Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

 ………ngày … tháng … năm ……

Nhân chứng 1

 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhân chứng 2

 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Người lập Di chúc

 (Ký và ghi rõ họ và tên)

 Mẫu di chúc viết tay không có người làm chứng

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———————

 DI CHÚC

 Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..,vào lúc… giờ ….phút, tại ……..…………………

 Họ và tên tôi là: ……………………………………..……………….…………………

 Sinh Ngày:………………………………………………………………………………

 CMTND số …………..Nơi cấp: ……………….Ngày cấp:……………………………

 HKTT:………………………………………………….……………………………….

 Chỗ ở hiện tại:………………..…………………………………………………………

 Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

 Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

 1………………………………………………………………………………………..

 2………………………………………………………………………………………..

 3………………………………………………………………………………………..

 Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………..

 ………………………………………………..………………………………………..

 Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

 Sau khi tôi qua đời:

 Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………..

 Sinh Ngày:……………………………………………….……………………….…….

 CMTND số:…………………………Nơi cấp:………….……….Ngày cấp:….…..…..

 HKTT:…………………………………………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

 sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

 (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

 Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

 1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………

 Sinh Ngày:……………………………………………..……………………….……..…

 CMTND số:…………………..Nơi cấp:…………….……. Ngày cấp:……………….

 HKTT:……………………………………………………….………………….…………

 Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..……….

 2. Họ và tên: ………………………………………………………………….…………

 Sinh Ngày:………………………………………….……………………………..……..

 CMTND số:…………….Nơi cấp:………Ngày cấp:…………………………………..

 HKTT: …………………………………………………………………………………….

 Chỗ ở hiện tại:………………………………………………..…………………………

 Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

 Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

 Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

 ………ngày … tháng … năm ……

Người lập Di chúc

 (Ký và ghi rõ họ và tên)

  

  

 Tag: 2021 mới đơn 2020 hướng dẫn mẫu di chúc viết tay