Thủ tục hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể

 Khi không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh hộ cả thể thì chủ hộ kinh doanh cá thể cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cá thể. Luật DeHa xin chia sẻ cách thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cá thể như sau:

 Thủ tục hủy giấy phép kinh doanh hộ cá thể

 Bước 1: Đóng mã số thuế của hộ kinh doanh

 Chủ hộ kinh doanh thực hiện đóng mã số thuế của hộ kinh doanh tại cơ quan quản lý thuế của hộ kinh doanh.

 Bước 2: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 Sau khi đóng mã số thuế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh có trụ sở.

 Hồ sơ chấm dứt hộ kinh doanh gồm:

  • Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
  • Bản gốc giấy chứng nhận hộ kinh doanh

 Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ra thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

 Mẫu đơn xin hủy giấy phép kinh doanh

HỘ KINH DOANH  

 ……….

 _______

 Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ________________________

 …… , ngày …… tháng ….. năm ……

 THÔNG BÁO

 Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND……………….

 Tên hộ kinh doanh: …………….

 Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ……………

 Cấp lần đầu ngày: 05/07/2022 tại: Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND……………..

 Thay đổi lần cuối ngày: …/…/… tại: ………………………………………………….

 Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ………………………….

 Điện thoại (nếu có): ………………..           Fax (nếu có):…………………………………………………..

 Email (nếu có):…………………………………………….. Website (nếu có):……………………………………..

 Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kể từ ngày ………/…….. /…………………..

 Hộ kinh doanh cam kết:

 – Đã thanh toán đầy đủ với chủ nợ đối với các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác chưa thực hiện;

 – Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

  

 CHỦ HỘ KINH DOANH

 (Ký và ghi họ tên)

 Dịch vụ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 Luật DeHa xin gửi tới quý khách dịch vụ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Quý khách có nhu cầu chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ. Xin cảm ơn./.