Thủ tục xin giấy phép nuôi chồn hương

 Tùy thuộc vào số lượng chồn hương mà cá nhân, tổ chức sẽ thực hiện thủ tục khác nhau. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục xin giấy phép nuôi chồn hương để quý khách tham khảo.

 Thủ tục xin giấy phép nuôi chồn hương

 Trường hợp nuôi dưới 50 con cầy vòi hương, đơn vị nuôi cần thủ tục xin giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt cơ sở nuôi chồn hương.

 Hồ sơ gồm:

 + 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận doanh nghiệp;

 + Hoặc Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;

 + 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở;

 + 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của cơ sở

 + 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của cơ sở. Kèm theo bản điện tử).

 Trường hợp nuôi từ 50 con trở lên, đơn vị nuôi phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Và phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Quy trình thực hiện thủ tục:

 Bước 1: Chủ nuôi phải tiến hành tham vấn, gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở. Và xin ý kiến đến UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án. Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được tiến hành dưới hình thức họp cộng đồng dân cư do Chủ nuôi  và UBND cấp xã nơi thực hiện dự án đồng chủ trì với sự tham gia của những người đại diện cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập.

 Bước 2:

 Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến UBND cấp tỉnh gồm:

 + 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận doanh nghiệp

 + 01 Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;

 + 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

 + 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

 + 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư nuôi.

 Bước 3:

 Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đến UBND cấp tỉnh gồm:

 + 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 + Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hồ sơ được đóng quyển gáy cứng kèm kèm theo bản điện tử.

 Bước 4: Sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ nuôi  phải lập kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và gửi đến UBND cấp xã nơi tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường để UBND cấp xã niêm yết công khai.

 Xin cấp mã số trại nuôi tại Chi cục kiểm lâm tỉnh, Thành phố trự thuộc Trung ương

 Hồ sơ gồm: 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hộ kinh doanh; 01 đơn xin cấp mã số trại nuôi; 01 bản phương án nuôi cầy vòi hương; 01 bản Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường/ báo cáo đánh giá tác động môi trường; hình ảnh trại nuôi; bảng kê lâm sản mua  giống và 01 bản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ Hợp đồng thuê đất nơi nuôi chồn hương.