Quy luật giá trị là gì – Tác động của quy luật giá trị

Quy luật giá trị là gì

 Quy luật giá trị là một nguyên tắc cơ bản của kinh tế học phát biểu rằng giá cả của hàng hóa hoặc dịch vụ được xác định bởi lượng hao phí lao động cần thiết để sản xuất ra nó.

 Nội dung của quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

Ví dụ về quy luật giá trị

 Ví dụ về phạm vi sản xuất hàng hóa theo quy luật giá trị: Để sản xuất 1 đôi giày, nhà sản xuất A phải tốn chi phí lao động cá biệt là 200.000 đồng. Tuy nhiên, hao phí lao động xã hội trung bình mà thị trường chấp nhận chỉ có 100.000 đồng. Như vậy, nếu nhà sản xuất A bán ra thị trường với mức hao phí lao động cá biệt là 200.000 đồng thì rất khó bán được hàng từ đó thu hẹp quy mô sản xuất.

Quy luật giá trị có tác dụng

 Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa; kích thích cải tiến kỹ thuật; làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa.

Tác động của quy luật giá trị

 Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá trên thị trường

 Việc điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá trên thị trường là một công việc phức tạp. Các bên khác nhau tham gia vào quá trình – nhà sản xuất, nhà phân phối, người mua và người tiêu dùng sẽ nằm ở 2 bên cán cân Cung và Cầu

 Nếu Cung < Cầu thì giá trị hàng hóa sẽ tăng

 Cung > Cầu thì giá trị hàng hóa sẽ giảm

 Cung = Cầu thì giá trị ổn định ở mức bão hòa

 Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tối ưu hoá sản xuất, tăng năng suất lao động

 Tổ chức nào có hao phí lao động thấp sẽ giành thắng lợi, tổ chức nào có hao phí lao động cao vượt mức xã hội thì sẽ bị đào thảo từ từ.

 Làm cho sự phân hoá người sản xuất hàng hoá thành người giàu, người nghèo

 Do sự khác biệt ngày 1 tăng khi mà người có trình độ, ngày 1 cải tiến để tăng độ cạnh tranh so với người có năng lực yếu kém.

Vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế nước ta hiện nay

 Quy luật giá trị là một lý thuyết về bản chất của trao đổi kinh tế và là một ý tưởng đã có từ khá lâu. Nó được Karl Marx đưa ra lần đầu tiên và sau đó đã trở thành một nguyên tắc cơ bản trong học thuyết Marxist.

 Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa không chịu sự điều tiết của quy luật giá trị mà chịu sự chi phối của quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển có kế hoạch và cân đối nền kinh tế quốc dân.

Quy luật giá trị thặng dư

 Quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản bởi vì nó quy định bản chất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, chi phối mọi mặt đời sống kinh tế của xã hội tư bản.

 Nội dung của qui luật này là sản xuất nhiều và ngày càng nhiều hơn giá trị thặng dư bằng cách tăng cường bóc lột công nhân làm thuê.

Quy luật giá trị vận động thông qua

 Giá cả thị trường

  

  

  

  

  

  

 Tag: trị] dụng: ? gì? là: yêu tích thực cuộc sống khái niệm tiểu luận sở nghiên cứu bày giai đoạn tư việt nam tiễn độc quyền hình ảnh vai trò nêu bài 3 liên hệ trạng em hãy