Phương pháp hủy hóa đơn điện tử tb03 ac

 Khi các bạn thực hiện hủy hóa đơn giấy còn tồn hoặc hủy hóa đơn điện tử mẫu cũ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Bạn phải lập thông báo hủy hóa đơn (TB03/AC) gửi đến cơ quan thuế

 Bước 1: Tại màn hình đăng nhập phần mềm HTKK 4.6.2 các bạn điền MST của Đơn vị.

 Bước 2: Sau khi đăng nhập vào phần mềm HTKK, các bạn chọn mục “Hóa đơn” sau đó Tiếp tục chọn đến “Thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu (TB03/AC)”.

 Bước 3: Khi gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC đến cơ quan thuế, doanh nghiệp phải ghi đầy đủ thông tin tại chỉ tiêu “Phương pháp hủy hóa đơn”, ví dụ:

 – Đối với hóa đơn đặt in (giấy), ghi: cắt góc

 – Đối với hóa đơn điện tử, ghi: hủy điện tử

 – Đối với hóa đơn tự in, ghi: hủy trên phần mềm

 Bước 4: Xuất file dưới dạng xml để nộp qua mạng internet

 Bước 5: Đăng nhập trang Thuế điện tử.

 Để nộp tờ khai “Thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu (TB03/AC)” qua mạng thì trước tiên các bạn cần đăng nhập trang Thuế điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

 Sau khi đăng nhập thành công trang thuế điện tử thì tiến hành nộp tờ khai “Thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu (TB03/AC)” qua mạng như các tờ khai khác, bằng cách chọn tờ khai đã kết xuất ở phần mềm HTKK trước đó và ký số điện tử rồi nộp qua mạng online trên trang thuế điện tử.

 Mẫu tb03 hủy hóa đơn điện tử

Mẫu: TB03/AC

 (Ban hành kèm theo Thông tư

     số 39/2014/TT-BTC ngày

 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

  

  

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

 Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………….

 Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………………………

 Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

 Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

 Phương pháp hủy hóa đơn: ………………………………………………………………………………………

 Hồi giờ……….ngày……..tháng……..năm………………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng
1 2 3 4 5 6 7
             
             
 

  

           

  

  Ngày………tháng………năm………
Người lập biểu

 (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  

   

  

  

 Tag: phương pháp hủy hóa đơn điện tử tb03 ac