Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý GDCD 9

 1. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

 2. Các loại vi phạm pháp luật:

 • Vi phạm pháp luật hình sự
 • Vi phạm pháp luật dân sự
 • Vi phạm pháp luật hành chính
 • Vi phạm kỉ luật

 3. Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.

 4. Các loại trách nhiệm pháp lí:

 • Trách nhiệm hình sự
 • Trách nhiệm dân sự
 • Trách nhiệm hành chính
 • Trách nhiệm kỉ luật

 5. Ý nghĩa trách nhiệm pháp lí

 • Trừng phạt, ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật
 • Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật
 • Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân.

 6. Trách nhiệm công dân

 • Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật
 • Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật.

  

  

  

  

 Tag: vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lý gdcd 9, bài 15 vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lý