Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Quy định xin xác nhận tình trạng hôn nhân

 Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP; thẩm quyền cấp Giấy xác nhận được quy định như sau:

 – UBND cấp xã; nơi thường trú của công dân Việt Nam; thực hiện việc cấp Giấy xác nhận.

 – Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú; nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì UBND cấp xã; nơi người đó đăng ký tạm trú cấp.

 Đối với xin ở nơi tạm trú thì UBND nói đó phải gửi văn bản yêu cầu UBND nơi thường trú của công dân để thẩm định và nhận kết quả. Sau đó, nếu đủ điều kiện thì cơ quan nơi tạm trú sẽ quyết định cấp giấy xác nhận cho người yêu cầu.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 Kính gửi:………………………………………………

 Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:……………………………………………………………………

 Dân tộc: ………………………………………………………………..Quốc tịch:………………………

 Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………….

 Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:……………………………..

 Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

 Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………….Giới tính:…………….

 Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….

 Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………

 Dân tộc: …………………………………………………………………Quốc tịch:………………………

 Giấy tờ tùy thân:…………………………………………………………………………………………

 Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………

 Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………

 Trong thời gian cư trú tại………………………………………………………………………………….

 ………………….từ ngày……….tháng………..năm ………….., đến ngày ………. tháng ………. năm………

 Tình trạng hôn nhân……………………………………………………………………………………..

 Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:………………………………………….

 Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại:………………, ngày ……. tháng ……… năm …………..
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: chứng ly giả đã mất