Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì

 Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?

 A. Quốc triều hình luật

 B. Hoàng Việt luật lệ

 C. Hình thư

 D. Hình Luật

 Đáp án : Hình thư

  

  

  

  

  

 Tag: bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì