Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài

 Giấy phép đầu tư là gì

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án với cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trái phép hoặc các ngành nghề bị cấm đầu tư tại Việt Nam sẽ không được cấp giấy phép đầu tư.

 Giấy phép đầu tư tiếng anh là gì

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Investment registration certificate

 Giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư khác nhau

 Khoản 1 Điều 77 Luật đầu tư 2020 quy định:

 Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

 Trong luật đầu tư 2020 chỉ quy định về thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư chứ không có quy định về thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư. Do đó, giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một.

 Giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép kinh doanh

 Luật đầu tư 2020 quy định : Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thường được gọi là giấy phép kinh doanh.

 Căn cứ quy định trên thì giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là hai loại khác nhau.

 Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài

 Thủ tục xin giấy phép đầu tư sẽ phục thuộc vào dự án có phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư hay không. Dưới đây là thủ tục xin giấy phép đầu tư với dự án không thuộc tường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

 Bộ hồ sơ xin giấy phép đầu tư

 a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận ( theo mẫu )

 b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

 c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

 g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

 h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

 Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư.

 Thẩm quyền cấp:- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế,

 Gia hạn giấy phép đầu tư

 Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

 DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 Luật DeHa xin gửi tới các nhà đầu tư dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư uy tín, chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn về tra cứu thông tin đầu tư và cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Xin cảm ơn./.