Các mẫu văn bản thừa kế tham khảo

Văn bản thỏa thuận cử người đại diện thừa kế

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————-

 VĂN BẢN THỎA THUẬN CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐỨNG TÊN

      Chúng tôi gồm có:

  1. Ông ( Bà)……., sinh năm ….., mang CMND số ….. do …..cấp ngày …/…/…, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………
  2. Ông ( Bà)……., sinh năm ….., mang CMND số ….. do …..cấp ngày …/…/…, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………
  3. Ông ( Bà)……., sinh năm ….., mang CMND số ….. do …..cấp ngày …/…/…, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………
  4. Ông ( Bà)……., sinh năm ….., mang CMND số ….. do …..cấp ngày …/…/…, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………

       Chúng tôi đã  tiến hành họp gia đình và thống nhất các nội dung dưới đây:

 –    Chúng tôi là vợ và các con đẻ của ông . Ông ….. sinh năm …., mất ngày ……., nơi thường trú cuối cùng trước khi mất: ………… Bố mẹ đẻ của ông……… đã mất trước ông……. Trước khi chết, ông ……….. có vợ là bà ……..và ba người con đẻ là các anh/ chị: ……….., ………. Và……………

 –    Ngày … /…. /….., ông ….. đã ký “Hợp đồng mua bán căn hộ” số ………, với Công ty ……. để mua căn hộ số …., tầng ….., tòa nhà chung cư ….., thuộc dự án………….. Chi tiết căn hộ và các điều khoản mua bán cụ thể được thể hiện trong hợp đồng nêu trên.

 –    Để thuận tiện cho việc làm các thủ tục liên quan đến quyền thừa kế tài sản của ông _____ – chúng tôi thống nhất: bà ____ sẽ là người đại diện cho các đồng thừa kế của ông _____ trực tiếp làm việc với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên Mua phát sinh tại “Hợp đồng mua bán căn hộ” số ……….. nên trên. Bà ……. được đại diện và nhân danh các đồng thừa kế để làm thủ tục xin cấp và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ số …., tầng ….., tòa nhà chung cư ….., thuộc dự án…….., theo quy định của Pháp luật.

 *   Chúng tôi xin cam đoan:

 –    Những thông tin về nhân thân, tài sản và nội dung đã trình bày trong biên bản này là đúng sự thật;

 –    Chúng tôi đã tự đọc/nghe đọc lại toàn bộ văn bản, đã hiểu rõ nội dung và trách nhiệm của mình khi lập văn bản và cùng tự nguyện ký tên/ điểm chỉ vào văn bản này để làm bằng chứng.

 NHỮNG NGƯỜI THAM GIA LẬP BIÊN BẢN

  

Mẫu văn bản khai nhận thừa kế duy nhất

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 Tôi là:

 ……………………………………………………………………………………………………

 Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà:

 ………………………………………………………………………………………………………

 chết ngày ………../………./………..

 theo Giấy chứng tử số: ……………………………………………………………………………..

 do Uỷ ban nhân dân ………………………………………………………………………………..

 cấp ngày ………/…………/………….

 Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ……………………………………………………………

 để lại như sau:

 ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………

 Tôi xin cam đoan:

 – Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

 – Ngoài tôi ra, ông/bà …..…………………………………………………………………….. không còn người thừa kế nào khác.

  Người nhận tài sản thừa kế

 (Ký và ghi rõ họ tên)

  

Văn bản thỏa thuận nhường quyền hưởng thừa kế

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

 Hôm nay, vào lúc ……. giờ …… phút ……, (Ngày….tháng …..năm …..), tại………….,

 Chúng tôi gồm :

 Bên A :

 Ông/bà :……………………………………………………………………………………………..

 Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

 CMND/CCCD số: ……………………………………………………………………………….

 Cấp ngày:…………………………………………………………………………………………..

 Tại: …………………………………………………………………………………………………..

 Do:……………………………………………………………………………………………………

 Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………………………

 Là:…………………………………………………………………………………………………….
Bên B :

 Ông/bà : …………………………………………………………………………………………….

 Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

 CMND/CCCD số: ……………………………………………………………………………….

 Cấp ngày:…………………………………………………………………………………………..

 Tại:……………………………………………………………………………………………………

 Do:……………………………………………………………………………………………………

 Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………………………

 Là: ……………………………………………………………………………………………………
Bên C :

 Ông/bà : …………………………………………………………………………………………….

 Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

 CMND/CCCD số: ……………………………………………………………………………….

 Cấp ngày:…………………………………………………………………………………………..

 Tại:……………………………………………………………………………………………………

 Do:……………………………………………………………………………………………………

 Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………………………

 Là: ……………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi là những người thừa kế theo di chúc (hoặc thừa kế theo pháp luật) của :
Ông/bà ………………chết ngày…………(có giấy Chứng tử số……….do Ủy ban nhân dân………..lập ngày………….).

 Tài sản thừa kế là:

 – ……………………………………………………………………………………………………….
– ……………………………………………………………………………………………………….

 – ……………………………………………………………………………………………………….

 Căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm :

 – ……………………………………………………………………………………………………….

 – ……………………………………………………………………………………………………….

 – ……………………………………………………………………………………………………….

 Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia di sản thừa kế của ông/bà … để lại như sau:

  1. ……………………………………………………………………………………………………..
  2. ……………………………………………………………………………………………………..

 Chúng tôi xin cam đoan:

 – Những thông tin đã ghi trong Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế này là đúng sự thật;

 – Ngoài chúng tôi ra, ông/bà … không còn người thừa kế nào khác;

 – Văn bản phân chia di sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia di sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

 Những người thừa kế

  

 (ký và ghi rõ họ tên)

 LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại trụ sở Văn phòng công chứng/Phòng công chứng … , địa chỉ: …

 Tôi: … – Công chứng viên Văn phòng công chứng/Phòng công chứng …, tại …, ký tên dưới đây:

 CÔNG CHỨNG:

 Văn bản phân chia di sản thừa kế này được lập giữa :

 Ông …

 Bà …

 – Các bên có tên, chứng minh nhân dân và địa chỉ như đã nêu ở trên

 – Những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế; cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản thỏa thuận.

 – Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 – Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia di sản thừa kế tại từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …, Văn phòng công chứng/Phòng Công chứng … không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

 – Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

 – Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành bản chính (mỗi bản chính gồm 03 tờ, 03 trang), giao cho:

 + …

 + …

 + Lưu 01 bản tại Văn phòng công chứng/Phòng công chứng … tại …

 CÔNG CHỨNG VIÊN

  

 (ký và ghi rõ họ tên)

  

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận thừa kế

 Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

 Theo quy định tại Điều 58 Luật Công chứng, để thực hiện công chứng Văn bản khai nhận di sản thừa kế, người yêu cầu công chứng phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau đây:

 – Phiếu yêu cầu công chứng;

 – Bản sao di chúc nếu thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng nếu chia thừa kế theo pháp luật;

 – Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết; Giấy đăng ký kết hôn của người để lại di sản, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu có)…

 – Dự thảo Văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có);

 – Các giấy tờ nhân thân: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú… của người khai nhận di sản thừa kế;

 – Các giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe ô tô… Các giấy tờ khác về tình trạng tài sản chung/riêng như bản án ly hôn, văn bản tặng cho tài sản, thỏa thuận tài sản chung/riêng…

 – Hợp đồng ủy quyền (nếu có trong trường hợp nhiều người được nhận thừa kế nhưng không chia di sản)…

 Bước 2: đem công chứng

 Sau khi nộp đủ hồ sơ, giấy tờ, Công chứng viên sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra.

 Bước 3: Niêm yết văn bản khai nhận di sản

 Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, tổ chức hành nghề công chứng sẽ tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản.

 Sau 15 ngày niêm yết, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết.

 Bước 4:

 Sau khi nhận được niêm yết mà không có khiếu nại, tố cáo thì tổ chức hành nghề công chứng thực hiện giải quyết hồ sơ

 Bước 5: Ký chứng nhận và trả kết quả

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: hướng dẫn nhượng