Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

 Ảnh hưởng của việc giải thể doanh nghiệp đối với toàn xã hội là khó đo lường bởi vì nó phụ thuộc vào số lượng người được tuyển dụng trong công ty và bao nhiêu người phụ thuộc vào công ty đó để kiếm sống.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020

 Căn cứ điều 207 luật doanh nghiệp 2020

 Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

 a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

 b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

 c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Các lý do & nguyên nhân giải thể doanh nghiệp

 Giải thể doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi và đó là quy trình tự nhiên của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó có thể là do thị trường thay đổi, thất bại trong chiến lược, cạnh tranh hoặc sự kết hợp của những điều này.

 Lý do giải thể doanh nghiệp rất nhiều và đa dạng. Một số nguyên nhân chính dẫn đến thất bại kinh doanh bao gồm:

 – Nhân sự không đủ

 – Thiếu vốn tài chính

 – Quy định ngành bất lợi

 – Chiến lược tiếp thị kém

 – Tầm nhìn công ty không rõ ràng

Thực trạng giải thể doanh nghiệp hiện nay

 Một số nghiên cứu cho rằng số lượng doanh nghiệp giải thể trong thập kỷ qua đã tăng gấp ba lần. Có nhiều lý do cho điều này bao gồm thay đổi nhu cầu của khách hàng, công nghệ mới và thay đổi nhu cầu về dịch vụ.

 Số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại trong năm 2021 là 16.741 doanh nghiệp, giảm 4,1% so với năm 2020.

 05/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại tăng. Các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại tăng cao so với năm 2020 là: Sản xuất phân phối, điện, nước, gas; Khai khoáng và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản với tỷ lệ tăng lần lượt là 61,3%; 41,9% và 21,1%.

 Trong năm 2021, số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại có thời gian hoạt động từ 0-5 năm là 10.567 doanh nghiệp (chiếm 63,1%); 3.362 doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 5-10 năm (chiếm 20,1%) và 2.812 doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 10 năm (chiếm 16,8%).

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: kiện coi đây tích