Tại Phòng Công chứng số…………thành phố

 Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………………

 Sinh ngày:………/……../…………….

 Chứng minh nhân dân số:…………….cấp ngày……./……./……..tại …..

 Hộ khẩu thường trú:

 ………………………………………………………………………………..…………

 Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau:

 ……………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

 Tôi đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

 Người lập di chúc

 (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  

 LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………………………………….)

 Tại Phòng Công chứng số………thành phố

 Tôi…………………………………, công chứng viên Phòng Công chứng số………thành phố

 Chứng nhận:

 – Ông/bà ………………….…..……. đã tự nguyện lập di chúc này;

 – Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông(bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 – Nội dung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

 – Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã ký vào di chúc trước sự có mặt của tôi;

 Số công chứng ………., quyển số ……….

 Công chứng viên

 (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)