Có mấy hình thức kỷ luật đối với tổ chức đoàn

 Kỷ luật được tổ chức thực thi và có thể được sử dụng để xác định những người vi phạm kỷ luật.

 Hình thức kỷ luật:

 Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đoàn viên và cơ quan lãnh đạo của Đoàn mà áp dụng một trong những hình thức kỷ luật sau:

 – Đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

 – Đối với cán bộ Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ (nếu còn là đoàn viên).

 – Đối với đoàn viên: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.

  

  

  

  

  

  

 Tag: mấy thanh niên phải gương mẫu kết