Công ty có bắt buộc phải có kế toán trưởng không, Tìm hiểu vị trí kế toán trưởng

 Kế toán trưởng là một vị trí quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch tài chính và tài chính của công ty.

Công ty có bắt buộc phải có kế toán trưởng không

 Căn cứ điều 20 NGHỊ ĐỊNH 174/2016/NĐ-CP

 Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị

 a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

 b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

 Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Có được làm kế toán trưởng 2 công ty

 Bạn hoàn toàn có thể làm kế toán trưởng tại 2 cơ sở khác nhau.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

 Mẫu này có thể sử dụng được cho cả công ty cổ phần lẫn công ty tnhh

CÔNG TY ……………………………

 …………………….

 Số: 02/QĐ/gđ/…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —-o0o—-

  

 Hà Nội, ngày …… tháng  ……  năm 2009

  

 QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

 CÔNG TY ……………………………….

 V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

             –    Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty……………………………………..;

 • Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

  QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Nay bổ nhiệm

– Sinh ngày:  
– Hộ khẩu thường trú:  
–  Chỗ ở hiện tại:  
– CMTND  số:  

 Giữ chức vụ:   Kế toán trưởng

 CÔNG TY ………………………………………….

 Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

 1. Kế toán trưởng có các quyền sau:
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
 1. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên chấp thuận;

 Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 Nơi nhận:

 – Như Điều 1

 – Lưu VP

Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

 • Bổ nhiệm kế toán trưởng tại nội bộ của công ty
 • Thông báo việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại Sở kế hoạch và đầu tư

Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

 Người đại diện theo pháp luật đó có thẩm quyền bố trí, bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng

Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh

CÔNG TY …………………

 Số: …/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

 V/v Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

 – Căn cứ luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 – Căn cứ điều lệ công ty …………….;

 – Căn cứ vào quyết định….. (QĐịnh bổ nhiệm)

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Thôi bổ nhiệm bà: …………….

 Sinh ngày: ……… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

 Số CMTND: …….. do công an………….cấp ngày …………………

 Nơi đăng ký thường trú: ………….

 Thôi làm kế toán trưởng của công ty ………………

 Điều 2: Bà ……………không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành phòng kế toán Công ty……………, không được phép thay mặt Giám Đốc giao dịch với Ngân hàng hay bất kỳ khách hàng nào của công ty.

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông, bà có tên trên và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

 GIÁM ĐỐC

 (ký, đóng dấu)

  

  

  

  

  

  

 Tag: 1 cần tuyển xây dựng nhiều mtv mấy hai đổi bị phạt đứng tiêu chuẩn tổng sông đà mới kiện