Người thừa kế chết trước người để lại di sản

 Khi giải quyết các vụ việc thừa kế có rất nhiều tình huống có thể xảy ra như người thừa kế chết trước hoặc hết cùng thời điểm với người để lại di sản, người thừa kế chết sau người để lại di sản nhưng chưa chia di sản thừa kế…..Vậy, việc chia thừa kế trong các trường hợp này như thế nào. Luật DeHa xin chia sẻ một số quy định của pháp luật về thừa kế để giải quyết các trường hợp trên.

 Người thừa kế chết sau người để lại di sản

 Điều 613 BLDS 2015 quy định về Người thừa kế như sau:

 Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

 Như vậy, tại thời điểm mở thừa kế người thừa kế còn sống hoặc sinh ra sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết thì họ được xác định là người được hưởng di sản thừa kế. Trường hợp, cá nhận được nhận thừa kế chết khi chưa thực hiện thủ tục chia di sản thừa kế thì phần thừa kế của họ được nhận được coi là di sản thừa kế của người đó và được chia cho những người thừa kế của họ.

 Người thừa kế chết trước người để lại di sản / chết cùng thời điểm với người để lại di sản

 Trường hợp người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản

 Điều 650 BLDS 2015 quy định về Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

 a) Không có di chúc;

 b) Di chúc không hợp pháp;

 c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

 d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

 a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

 b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

 c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

 Căn cứ quy định trên thì trường hợp người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc thì phần tài sản thừa kế mà họ được nhận theo di chúc nếu như còn sống sẽ được chia theo pháp luật cho những người thừa kế khác của người lập di chúc.

 Lưu ý: Trường hợp chia thừa kế theo pháp luật mà có người được hưởng thừa kế chết  ( mất ) trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thì cần xác định xem có phát sinh thừa kế thế vị theo quy định tại điều 652 BLDS 2015 hay không.

 Điều 652. Thừa kế thế vị

 Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ trực tiếp với luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư về thừa kế. Xin cảm ơn./.