Thành lập công ty tài chính

 Điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến khi nghĩ về một công ty tài chính là tài chính ngân hàng. Các công ty tài chính cung cấp một loạt các dịch vụ như cho vay, thế chấp và đầu tư.

 Các công ty tài chính thường không chỉ tham gia vào lĩnh vực tài chính mà còn tham gia vào các ngành khác như bảo hiểm, bất động sản và bán lẻ. Các công ty tài chính có thể cung cấp dịch vụ cho các cá nhân cũng như các tập đoàn.

 

Điều kiện thành lập công ty tài chính – Mở công ty tài chính cần gì

 1. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

 2. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép.

 3. Đối với các hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

 4. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

 5. Có vốn điều lệ, vốn được cấp tổi thiểu là 500 tỷ đồng

 * Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

 a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;

 b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

 Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;

 c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật này;

 d) Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

 đ) Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

 ** Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

 a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

 b) Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

 c) Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

 d) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

 đ) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này;

 e) Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính

 1. Công ty cho thuê tài chính được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:

 a. Có vốn điều lệ, cốn được cấp là 150 tỷ đồng;

 b. Chủ sở hữu công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;

 Điều kiện đối với chủ sở hữu của công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;

 c. Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Các tổ chức tín dụng;

 d. Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

 e. Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

 2. Công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:

 a. Các quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 nêu trên;

 b. Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

 c. Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

 d. Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

 e. Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này;

 f. Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty tài chính

 Chuẩn bị hồ sơ đăng ký mở doanh nghiệp tài chính bao gồm:

  • Danh sách các thành viên hoặc cổ đông trực thuộc công ty.
  • Điều lệ công ty tài chính.
  • Giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân: CMT, CCCD hoặc hộ chiếu.
  • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy ủy quyền…
  • Giấy đề nghị cơ quan có thẩm quyền về việc xin cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp đầu tư tài chính.

 Hoàn tất thủ tục với Sở KHĐT(nộp hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư)

2 Mẫu công ty tài chính đang rất được ưa chuộng hiện nay

 Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng

 Các công ty cung cấp dịch vụ tài chính tín dụng tiêu dùng cung cấp dịch vụ cho những khách hàng cần tiền để chi tiêu cá nhân. Công ty cung cấp cho khách hàng một khoản vay và khách hàng trả lại khoản vay đó cộng với lãi suất.

 Công ty cung cấp các khoản vay cho những người không thể vay tín dụng từ ngân hàng hoặc các nguồn tài chính khác. Các khoản vay được đảm bảo bằng nhà, xe hơi hoặc tài sản khác của người vay làm tài sản thế chấp.

 Có nhiều loại công ty tài chính tín dụng tiêu dùng – một số chuyên cung cấp các khoản vay cho các dự án cải thiện nhà, một số khác cung cấp các khoản vay cho các khoản mua sắm lớn như ô tô và đồ nội thất. Một số công ty cung cấp cả hai loại cho vay và họ cũng có thể cung cấp các khoản vay cá nhân không có thế chấp.

 Công ty tư vấn tài chính

 Công ty tư vấn tài chính là công ty cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng của mình. Điều này bao gồm quản lý tài chính, quản lý thuế, quản lý tín dụng và lập kế hoạch bất động sản.

 Các công ty tư vấn tài chính thường mang tính khái quát hóa theo nghĩa là họ cung cấp các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau. Các nhà tư vấn tài chính có thể không phải là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, nhưng họ có hiểu biết rộng về tất cả các khía cạnh khác nhau của tài chính và có kinh nghiệm với các khía cạnh kinh doanh của các lĩnh vực này.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi

 + Chế độ tư vấn doanh nghiệp hậu đăng ký kinh doanh sâu rộng (từ kế toán, chữ ký số, hóa đơn điện tử, mở tài khoản ngân hàng, tư vấn phương hướng triển khai quảng cáo)

 + Là 1 trong các đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín tốt nhất Việt Nam

 + Đội ngũ tư vấn viên chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đã thực hiện thành lập hàng nghìn doanh nghiệp, với đầy đủ các loại hình và ngành nghề khác nhau.

 + Ngoài thành lập công ty trọn gói chúng tôi còn cung cấp cả gói dịch vụ làm hồ sơ đăng ký thành lập công ty (khách hàng đến sở kế hoạch lấy kết quả). Gói dịch vụ này rất hữu ích với khách hàng mong muốn sử dụng dịch vụ giá rẻ

 + Luôn đồng hành cùng khách hàng, tư vấn pháp lý sau khi thành lập công ty phương thức hoàn toàn miễn phí : thành lập công ty con, thành lập chi nhánh công ty, mở văn phòng đại diện, mở địa điểm kinh doanh…