Định luật bôi lơ ma ri ốt

Định luật bôi lơ ma ri ốt

 Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

 Quá trình đẳng nhiệt định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt là quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.

 

 Bài 5 trang 159 SGK Vật Lý 10: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

 A. Thể tích

 B. Khối lượng

 C. Nhiệt độ tuyệt đối

 D. Áp suất

 ° Lời giải bài 5 trang 159 SGK Vật Lý 10:

 ◊ Chọn đáp án: B. Khối lượng

 – Vì trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái: là áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: bôi-lơ-ma-ri-ốt mariot boilo-mariot boilo