QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 I. Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp thông qua dịch vụ của Bưu điện Hà Nội (HNPost):

 • Bước 1: Sau khi nhận được Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ, doanh nghiệp đến đăng ký dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại các bưu cục giao dịch của Bưu điện Hà Nội.

 Hồ sơ bao gồm: (1) Toàn bộ các tài liệu gốc đã scan nộp qua mạng điện tử; (2) Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; (3) Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã hợp lệ (đối với hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh); (4) Biên lai thu phí công bố thông tin doanh nghiệp hoặc xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản nhận phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch) nếu đã nộp phí công bố thông tin.

 Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp phí công bố thông tin, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ thu hộ của HNPost. Nhân viên HNPost có trách nhiệm trả doanh nghiệp biên lai thu phí cùng kết quả ĐKDN cũng như nộp biên lai thu phí cho Phòng ĐKKD khi nộp hồ sơ cho doanh nghiệp.

 • Bước 2: Nhân viên HNPost nộp hồ sơ đã nhận từ doanh nghiệp cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC của Phòng Đăng ký kinh doanh (từ cửa số 6 đến cửa số 11) để lập danh sách riêng, in phiếu kiểm soát. Trong thời hạn 30 phút, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC chuyển hồ sơ vào cho chuyên viên đối chiếu.

 + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ do doanh nghiệp nộp không thống nhất về đầu mục và nội dung so với hồ sơ đã nộp qua mạng: (1) Đối với hồ sơ thành lập mới, giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyên viên dự thảo thông báo, trình lãnh đạo ký, phát hành trên hệ thống văn thư cấp 2 của Phòng để trả cùng hồ sơ gốc cho doanh nghiệp; (2) Đối với hồ sơ thay đổi và các loại hồ sơ còn lại, chuyên viên dự thảo thông báo gửi cho doanh nghiệp trên Hệ thống ĐKDN Quốc gia, đồng thời in Thông báo trình lãnh đạo ký, phát hành trả lại cùng hồ sơ gốc cho doanh nghiệp.

 + Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chuyên viên in kết quả, trình ký, phát hành theo quy trình ISO về ĐKDN hiện nay.

 • Bước 3: Đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên nhận kết quả giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh, ký phiếu kiểm soát.
 • Bước 4: Nhân viên HNPost chuyển phát kết quả tới công dân theo địa chỉ đã đăng ký.

 II. Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp hồ sơ thông qua các dịch vụ chuyển phát khác (không phải Bưu điện Hà Nội), đăng ký nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở thông qua dịch vụ của Bưu điện Hà Nội (HNPost):

 • Bước 1: Sau khi nhận được Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ, doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị chuyển phát đến nhận hồ sơ tại nhà/trụ sở hoặc trực tiếp đến các phòng giao dịch để đăng ký dịch vụ chuyển phát.

 Bước 2: Doanh nghiệp bàn giao hồ sơ cho đơn vị chuyển phát: (1) Toàn bộ các tài liệu gốc đã scan nộp qua mạng điện tử; (2) Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; (3) Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã hợp lệ (đối với hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh); (4) Biên lai thu phí công bố thông tin doanh nghiệp hoặc xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản nhận phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch) nếu đã nộp phí công bố thông tin.

 •  Bước 3: Đơn vị chuyển phát nộp hồ sơ đã nhận từ doanh nghiệp cho Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC của Phòng Đăng ký kinh doanh (từ cửa số 6 đến cửa số 11) để lập danh sách, in phiếu kiểm soát đồng thời trong thời hạn 30 phút, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC chuyển hồ sơ vào cho chuyên viên đối chiếu.

 + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ do doanh nghiệp nộp không thống nhất về đầu mục và nội dung so với hồ sơ đã nộp qua mạng: (1) Đối với hồ sơ thành lập mới, giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyên viên dự thảo thông báo, trình lãnh đạo ký, phát hành trên hệ thống văn thư cấp 2 của Phòng để trả cùng hồ sơ gốc cho doanh nghiệp; (2) Đối với hồ sơ thay đổi và các loại hồ sơ còn lại, chuyên viên dự thảo thông báo gửi cho doanh nghiệp trên Hệ thống ĐKDN Quốc gia, đồng thời in Thông báo trình lãnh đạo ký, phát hành trả lại cùng hồ sơ gốc cho doanh nghiệp. Mẫu thông báo của hai trường hợp thực hiện theo mẫu Phụ lục V-4 của Thông tư 02/2019/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 + Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chuyên viên in kết quả, trình ký, phát hành theo quy trình ISO về ĐKDN hiện nay.

 +Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp lệ phí: chuyên viên gửi email theo mẫu (phụ lục 01 kèm theo quy trình) để hướng dẫn doanh nghiệp nộp phí công bố thông tin gửi đến email của người nộp hồ sơ đã kê khai trên Hệ thống ĐKDN Quốc gia. Sau khi nhận được email phản hồi về việc đã nộp lệ phí của doanh nghiệp, chuyên viên in xác nhận nộp lệ phí và lưu hồ sơ, in trả kết quả cho doanh nghiệp.

  

 • Bước 3: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/ để đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; kê khai thông tin Người đăng ký dịch vụ và lựa chọn loại hình dịch vụ “Chuyển phát một chiều từ Sở đến công dân”; xác nhận đăng ký dịch vụ tại giao diện Cổng thông tin để yêu cầu dịch vụ chính thức được gửi tới Bưu điện Hà Nội.
 • Bước 4: Nhân viên HNPost sẽ liên hệ với công dân để xác nhận lại yêu cầu dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp và thông báo cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để nhận kết quả.
 • Bước 5: Đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên nhận kết quả giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh, ký phiếu kiểm soát để thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp
 • Bước 6: Nhân viên HNPost chuyển phát kết quả tới công dân theo địa chỉ đã đăng ký. Nhân viên HNPost có trách nhiệm nhận lại “Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng”  từ công dân/tổ chức để giao lại cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để bàn giao cho BPMC Phòng Đăng ký kinh doanh lưu hồ sơ theo quy định.

      III. Trường hợp Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ bản gốc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, đến nay chưa đến lấy kết quả: Đề nghị doanh nghiệp đăng ký dịch vụ trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp (thông qua dịch vụ của Bưu điện Hà Nội – HNPost):

 • Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/ để đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; kê khai thông tin Người đăng ký dịch vụ và lựa chọn loại hình dịch vụ “Chuyển phát một chiều từ Sở đến công dân”; xác nhận đăng ký dịch vụ tại giao diện Cổng thông tin để yêu cầu dịch vụ chính thức được gửi tới Bưu điện Hà Nội.
 • Bước 2: Nhân viên HNPost sẽ liên hệ với công dân để xác nhận lại yêu cầu dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp và thông báo cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để nhận kết quả.
 • Bước 3: Đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên nhận kết quả giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh, ký phiếu kiểm soát để thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp
 • Bước 4: Nhân viên HNPost chuyển phát kết quả tới công dân theo địa chỉ đã đăng ký. Nhân viên HNPost có trách nhiệm nhận lại “Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng”  từ công dân/tổ chức để giao lại cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để bàn giao cho BPMC Phòng Đăng ký kinh doanh lưu hồ sơ theo quy định.

 IV. Trường hợp Doanh nghiệp nộp hồ sơ chữ ký số công cộng và đã nhận được thông báo chấp thuận hồ sơ, đến nay chưa đến lấy kết quả: Đề nghị doanh nghiệp đăng ký dịch vụ trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà/trụ sở doanh nghiệp (thông qua dịch vụ của Bưu điện Hà Nội – HNPost):

 • Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ Hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/ để đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; kê khai thông tin Người đăng ký dịch vụ và lựa chọn loại hình dịch vụ “Chuyển phát một chiều từ Sở đến công dân”; xác nhận đăng ký dịch vụ tại giao diện Cổng thông tin để yêu cầu dịch vụ chính thức được gửi tới Bưu điện Hà Nội.
 • Bước 2: Nhân viên HNPost sẽ liên hệ với công dân để xác nhận lại yêu cầu dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp và thông báo cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để nhận kết quả.
 • Bước 3: Đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên nhận kết quả giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh, ký phiếu kiểm soát để thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà/trụ sở doanh nghiệp
 • Bước 4: Nhân viên HNPost chuyển phát kết quả tới công dân theo địa chỉ đã đăng ký. Nhân viên HNPost có trách nhiệm nhận lại “Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng”  từ công dân/tổ chức để giao lại cho đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên để bàn giao cho BPMC Phòng Đăng ký kinh doanh lưu hồ sơ theo quy định.

 Lưu ý về trách nhiệm của đơn vị Bưu điện Hà Nội trong việc trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức/công dân: Bưu điện Hà Nội chịu trách nhiệm đối với kết quả do Phòng Đăng ký kinh doanh bàn giao kể từ thời điểm đại diện Bưu điện Trung tâm 3 – Điểm tiếp nhận chuyển phát hồ sơ tại Nam Trung Yên ký nhận kết quả trên Phiếu kiểm soát giải quyết TTHC từ Cơ quan Đăng ký kinh doanh cho đến khi gửi đúng kết quả cho doanh nghiệp đăng ký dịch vụ. Trường hợp có tranh chấp giữa Bưu điện Hà Nội với doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính, giải quyết theo quy định của pháp luật.