Định luật sác lơ

 Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi

 Định luật charles

 Áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng tích của lượng khí không đổi.

 Đường đẳng tích

 – Đường đẳng tích: Đường biểu diễn của áp suất phụ thuộc theo nhiệt độ khi thể tích không đổi.

 – Trong hệ tọa độ (p, T) đường đẳng tích là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

 T (K) = toC +273

  

  

  

  

  

 Tag: định luật sác lơ