Mẫu số 11 hỗ trợ hộ kinh doanh

 Mẫu số 11

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —————

 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

 (Dành cho hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và trong danh bạ của cơ quan thuế)

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …

  1. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH
  2. Tên hộ kinh doanh: …………………………………………………………………
  3. Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………
  4. Ngành, nghề kinh doanh: ……………………………………………………………
  5. Mã số thuế: …………………………………………………………………………
  6. Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………
  7. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

 Họ và tên:………………………………………………….. Ngày…. tháng …. năm……

 Dân tộc:…………………………………………………….. Giới tính: ………………

 Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………

 Ngày cấp:…/…./….. Nơi cấp:…………………………………… Số điện thoại: ……

 Địa chỉ email (nếu có):………………………………………………………………

 Nơi ở hiện nay (1): ……………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 Kể từ ngày …./….. /2021 đến ngày …../……/2021, hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do:

 □ Theo yêu cầu của cơ quan……. để phòng, chống dịch COVID-19.

 □ Có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải áp dụng biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP

 Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn……………….. xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

 Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

 □ Tài khoản (Tên tài khoản……………. Số tài khoản………………. tại Ngân hàng:….)

 □ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

 □ Trực tiếp

 Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  

  ….. ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ghi chú:

 (1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: đơn tải file word