Doanh nghiệp có được mua đất nông nghiệp không

Doanh nghiệp có được mua đất nông nghiệp không

 Tại Điều 191 và Điều 193 Luật Đất đai có quy định: Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất.

 Một trong những điều kiện để tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty mua đất hạch toán thế nào

 Giất chứng nhận quyền sử dụng đất hạch toán vào 213

  

  

  

  

  

  

 Tag: bán uy tín