Thủ tục bán tài sản của công ty cổ phần

 Công ty cổ phần là một hình thức tổng công ty trong đó các chủ sở hữu có quyền sở hữu cổ phần ngang nhau.

 Loại hình công ty này được điều hành bởi các cổ đông của nó và họ có thể bán cổ phần của mình cho người khác. Họ cũng có một hội đồng quản trị quản lý các hoạt động của công ty và thay mặt các cổ đông đưa ra các quyết định.

Thủ tục bán tài sản của công ty cổ phần

  •  Trường hợp thanh lý tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty sẽ thuộc thẩm quyền chấp thuận của hội đồng quản trị. Khi đó phải tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị thông báo cho các thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên về việc bỏ phiếu tán thành hợp đồng mua bán này. Nếu hội đồng quản trị thông qua, chấp thuận hợp đồng này thì người đại diện có thẩm quyền của công ty sẽ tiến hành thanh lý tài sản theo quy định.

  •  Trường hợp thanh lý tài sản có giá trị lớn hơn 35% thì phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua cuộc họp đại hội đồng cổ đông và phải có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành. Khi được đại hội đồng cổ đông thông qua thì người đại diện có thẩm quyền của công ty sẽ tiến hành thanh lý tài sản theo quy định.

Thủ tục mua lại cổ phần của công ty

 Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

 1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

 2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

 Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

 a) Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức để bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải gồm tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông bán cổ phần của họ cho công ty;

 b) Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức để bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: nhanh