Doanh nghiệp sản xuất là gì – Đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp sản xuất là gì

 Doanh nghiệp sản xuất là tổ chức tạo ra hàng hoá để người tiêu dùng sử dụng.

 Doanh nghiệp sản xuất có nhiều loại vai trò và trách nhiệm. Họ cần duy trì quy trình sản xuất, cung cấp công việc cho nhân viên, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo rằng họ tuân thủ mọi quy định của pháp luật

Đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất

 Doanh nghiệp sản xuất có một số đặc điểm sau:

 – Họ yêu cầu đầu tư vốn lớn để khởi động

 – Họ cần một lượng lớn lao động

 – Có năng lực sản xuất lớn, sản xuất được nhiều loại hàng hóa

 – Sản phẩm của họ được tiêu chuẩn hóa cao

 Đặc điểm quan trọng khác của doanh nghiệp sản xuất là khả năng thích ứng với sự thay đổi để duy trì tính cạnh tranh.

Các loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất

 Doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với một số chi phí, cho dù đó là nguyên vật liệu, lao động, năng lượng hay vốn. Điều quan trọng là phải hiểu loại chi phí nào có tác động cao nhất đến lợi nhuận.

 • Chi phí nguyên vật liệu.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định.
 • Chi phí nhân công.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài.
 • Các chi phí bằng tiền khác.

So sánh doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại

Đặc điểm Doanh nghiệp thương mại Doanh nghiệp sản xuất
Yếu tố đầu vào Vô hình, không thể dự trữ Hữu hình, có thể dự trữ
Yếu tố đầu ra Không đồng đều, không ổn định, phụ thuộc Ổn định, áp dụng những tiêu chuẩn kiểm duyệt
Thời điểm tiêu dùng Đồng thời Tách biệt
Tiêu chí đánh giá về chất lượng Khó xác định Dễ dàng
Đánh giá trả công Gián tiếp, khó thực hiện Trực tiếp, dễ thực hiện
Đo lường năng suất Khó đánh giá Dễ đánh giá
Quan hệ với khách hàng Trực tiếp làm việc Làm việc gián tiếp với khách hàng

Quy trình kho trong doanh nghiệp sản xuất

 Lưu kho là một quá trình trong các doanh nghiệp sản xuất, nơi hàng hóa được lưu trữ, truy xuất và phân phối. Nó bao gồm việc lưu trữ nguyên liệu thô và thành phẩm.

 Các kho hàng thường được vận hành bởi bộ phận hậu cần của một công ty. Các kho hàng thường chứa một hoặc nhiều bộ phận tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa. Nhà kho cũng có thể bao gồm một hệ thống quản lý kho theo dõi mức tồn kho, quản lý luồng hàng hóa giữa các bộ phận và kiểm soát sự di chuyển của mọi người trong tòa nhà thông qua hệ thống an ninh.

 • Bước 1: Nhập kho
 • Bước 2: Lưu kho
 • Bước 3: Nhặt hàng
 • Bước 4: Đóng gói và xuất kho
 • Bước 5: Hoàn hàng
 • Bước 6: Kiếm hàng
 • Bước 7: Thống kê báo cáo

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: khẩu trang y tế giấy bánh kẹo