Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là gì

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là gì

 Cơ cấu tổ chức là tập hợp các mối quan hệ chính thức và không chính thức tồn tại giữa và giữa các thành viên của tổ chức.

 Cấu trúc công ty có rất nhiều lợi ích cho một tổ chức. Nó giúp xác định mục tiêu, mục tiêu và trách nhiệm cho từng thành viên. Nó cũng giúp đảm bảo rằng tất cả các thành viên đang làm việc hướng tới một mục tiêu hoặc mục tiêu.

 

Đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có 2 đặc trưng cơ bản, đó là tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa:

 + Tính tập trung thể hiện quyền lực của tổ chức tập trung vào một cá nhân hay một bộ phận. Ví dụ: Các hoạt động mua, bán, giá cả, tuyển dụng nhân sự… đều do giám đốc doanh nghiệp quyết đinh.

 + Tính tiêu chuẩn hóa đòi hỏi các bộ phận, các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Ví dụ, nhân viên bán hàng phải thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả bán hàng cho giám đốc doanh nghiệp; trước khi mua hàng, nhân viên phải lấy báo giá trình giám đốc…

 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp bao gồm những bộ phận, cá nhân khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc nhau, được chuyên môn hóa theo những nhiệm vụ, công việc nhất đinh nhằm thực hiện mục tiêu xác đinh của doanh nghiệp.

Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp gồm mấy loại cấu trúc

 Mô hình cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp bao gồm một số kiểu cơ cấu. Những cấu trúc này thường được chia thành hai loại – dọc và ngang.

 Cấu trúc dọc không có bất kỳ hoạt động chức năng chéo nào, trong khi cấu trúc ngang có các hoạt động chức năng chéo. Sự khác biệt chính giữa hai cấu trúc này là cấu trúc dọc tập trung hơn và các thành viên của nó làm việc với nhau theo cách phân cấp, trong khi cấu trúc ngang được phân cấp hơn và các thành viên của nó làm việc cùng nhau theo cách không phân cấp.

 Cơ cấu ma trận: Đây là một kiểu cơ cấu tổ chức trong đó có hai hoặc nhiều lớp trong tổ chức. Điều này thường thấy ở các doanh nghiệp có nhiều nhân viên với các kỹ năng tương tự như kỹ thuật và tiếp thị.

 Cấu trúc kim tự tháp: Cấu trúc kim tự tháp là một trong đó có ba hoặc nhiều cấp độ nhân viên báo cáo trực tiếp cho một người ở cấp cao nhất. Kiểu cấu trúc này được thấy trong các công ty có các đội lớn, nơi mỗi thành viên trong nhóm có một vai trò cụ thể trong hoạt động của công ty.

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: sơ đồ cổ phần luật 2014 xây dựng nghệ 10 lữ hành sản xuất kinh văn phòng đánh