Hướng dẫn cài đặt & sử dụng chữ ký số vgca

 Để thực hiện mở khóa cho thiết bị lưu khóa USB Token, người dùng cần cài đặt bộ công cụ hỗ trợ khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật (VGCA Unlock Token) hoặc bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP (VGCASignService-v2.0.26) hoặc công cụ SafeNetAuthenticationClient.

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số vgca

 

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số vgca

 

Tài phần mềm chữ ký số vgca và Driver chữ ký số vgca

 Tại đường link: https://ca.gov.vn/tai-phan-mem

  

  

  

  

  

 Tag: tải cách driver