Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì – Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì

 Theo khoản 15 điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

 Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm

  • Tên công ty
  • Địa chỉ trụ sở chính
  • Vốn điều lệ
  • Thông tin về chủ sở hữu/ Danh sách thành viên góp vốn (nội dung này được ghi nhận tùy từng loại hình doanh nghiệp, như Công ty cổ phần thì không có mục này)
  • Người đại diện theo pháp luật công ty.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếng anh

 Business Registration Certificate

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

 PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

 Mã số doanh nghiệp:……………….

 Đăng ký lần đầu, ngày…… tháng…… năm……

 Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày….. tháng….. năm……

 1. Tên công ty

 Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………………..

 Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………….

 Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………

 2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………….

 Điện thoại: ……………………………….. Fax:……………………………..

 Email:…………………………. Website:………………………………………….

 3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………

 4. Thông tin về chủ sở hữu

 Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………….Giới tính:………………………..

 Sinh ngày:………../………/……. Dân tộc: Quốc tịch:……………….

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:…………………….

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:…………………………………………………..

 Ngày cấp:………/…………/………. Nơi cấp:………. ……………………..

 Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………..

 Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………

 Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

 Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………..

 Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:………………………………………

 Ngày cấp:…………/……….. /……. Nơi cấp:……………………………………………

 Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………

 5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………Giới tính: ……………………………..

 Chức danh:……………………………………………………………….

 Sinh ngày:…………/…………. /………. Dân tộc:……….. Quốc tịch:…………………….

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:…………………….

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………….

 Ngày cấp:…………./…………/………..Nơi cấp:…….. ……

 Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….

 Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………..

 TRƯỞNG PHÒNG

 (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp

 Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

 Phụ lục I-2

 (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021

  ca Bộ trưởng Bộ Kế hoch và Đầu tư)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 …, ngày … tháng … năm 

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 Kinh gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

 Tôi là (1)  (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….

 Đăng ký công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên do tôi
là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Ch
 tịch Hội đồng thành viên (2) với các nội dung sau:

 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (3)
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (4)

 2. Tên công ty:

 Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………….

 Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………….

 Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………

 3. Địa chỉ trụ sở chính:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

 Điện thoại: ………………………………………. Fax (nếu có): …………………………….

 Email (nếu có): ………………………………….. Website (nếu có): ……………………….

 – Doanh nghiệp nằm trong (Đánh du X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng  địa chỉ trụ sở chính nm trong khu công nghiệp/khu chế xut/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

Khu công nghiệp
Khu chế xuất
Khu kinh tế
Khu công nghệ cao

 □ Doanh nghiệp xã hội (Đánh du X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)

 □ Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếlà Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)

 Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …/…./….

 – Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh (5): Có □ Không □

 4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

 STT

 Tên ngành

 Mã ngành

 Ngành, nghề kinh doanh chính

 (đánh dấu X đ chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

       

 5. Chủ sở hữu:

 a) Đối với ch sở hữu là cá nhân:

 – Thông tin về chủ sở hữu:

 Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): …………………….. Giới tính:……………….

 Sinh ngày: …/…./…. Dân tộc: …………………………… Quốc tịch: ……………………..

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):…

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………………………………..

 Ngày cấp: …/…./….. Nơi cấp: ………………………..……. Ngày hết hạn (nếu có): …./…./….

 Địa chỉ thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

 Quốc gia:  …………………………………………………………………………………………………………

 Địa chỉ liên lạc:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

 Quốc gia:  …………………………………………………………………………………………………………

 Điện thoại (nếu có): ………………………………….. Email (nếu có): ……………………

 – Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu ch s hữu là nhà đu tư nước ngoài):

 Mã số dự án: …………………………………………………………………………………………………….

 Ngày cấp: …./ …./ ….. Cơ quan cấp: …………………………………………………………………..

 b) Đi với chủ s hữu là t chức:

 – Thông tin về chủ sở hữu:

 Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ………………………………………………………

 Ngày cấp: …../ …../ …… Nơi cấp: ……………………………………………………………………..

 Địa chỉ trụ sở chính:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

 Quốc gia:  …………………………………………………………………………………………………………

 Điện thoại (nếu có): ………………………………….. Fax (nếu có): ………………………

 Email (nếu có): ………………………………….. Website (nếu có): ……………………….

 – Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

 – Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

 Mã số dự án: …………………………………………………………………………………………………….

 Ngày cấp: …./ …./ …. Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………

 – Mô hình tổ chức công ty:

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

 6. Vốn điều lệ:

 Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ………………………………………………………………………………

 Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): …………………………………………………………………………….

 Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ): …….

 Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có □ Không □

 7. Nguồn vn điều lệ:

 Loại nguồn vốn

 Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

 Tỷ lệ (%)

Vốn ngân sách nhà nước

 

 

Vốn tư nhân

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

Vốn khác

 

 

Tổng cộng

 

 

 8. Tài sản góp vốn:

 STT

 Tài sn góp vốn

 Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều l (bằng số, VNĐ)

 Tỷ lệ

 (%)

 1

Đồng Việt Nam

 

 

 2

Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mi loại ngoại t)

 

 

 3

Vàng

 

 

 4

Quyền sử dụng đất

 

 

 5

Quyền sở hữu trí tuệ

 

 

 6

Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

 

 

 Tổng số

 

 

 9. Người đại diện theo pháp luật (6):

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………… Giới tính: …………..

 Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………

 Sinh ngày: …./…../….. Dân tộc: …………………………………. Quốc tịch: ………….

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):…

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

 Ngày cấp: …/…./….. Nơi cấp: ………………………..……. Ngày hết hạn (nếu có): …./…./….

 Địa chỉ thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

 Quốc gia:  …………………………………………………………………………………………………………

 Địa chỉ liên lạc:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

 Quốc gia:  …………………………………………………………………………………………………………

 Điện thoại (nếu có): ………………………………….. Email (nếu có): ……………………

 10. Thông tin đăng ký thuế:

 STT

 Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

 10.1

Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

 Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………………………………

 Điện thoại: ………………………………………………………………………………

 10.2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ……………………………………….

 Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

 10.3

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa ch nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

 Số nhà, ngách, hẻm ngõ, đường phố/tổ/xốm/ấp/thôn: …………………….

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………….

 Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………..

 Điện thoại (nếu có): …………………….Fax (nếu có): ………………..

 Email (nếu có): …………………………………………………………

 10.4

Ngày bắt đầu hoạt động (7) (trường hợp doanh nghiệp d kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cp Giy chng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …/…/…

 10.5

Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”, Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập mà thuộc đi tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hp nhất”):

Hạch toán độc lập □ Có báo cáo tài chính hợp nhất □
Hạch toán phụ thuộc □  

  

 10.6

Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …../…..(8)

 (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên đ kế toán)

 10.7

Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………………..

 10.8

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

Có □ Không □

  

 10.9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp) (9)

Khấu trừ
Trực tiếp trên GTGT
Trực tiếp trên doanh số
Không phải nộp thuế GTGT

  

 11. Đăng ký sử dụng hóa đơn (10)

□ Tự in hóa đơn □ Đặt in hóa đơn
□ Sử dụng hóa đơn điện tử □ Mua hóa đơn của cơ quan thuế

 12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (11)

 Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thc):

□ Hàng tháng □ 03 tháng một lần □ 06 tháng một lần

 Lưu ý:

 – Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

 – Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác; đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

 13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………….

 Mã số doanh nghiệp /Mã số thuế: ……………………………………………….

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………. Ngày cấp…/…/….. Nơi cấp:…………………………………………

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

 14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

 Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………

 Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:………………………………………….

 Ngày cấp:……/…… /……. Nơi cấp:………………………………………………..

 Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):……………………………………

 Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:…………………………………………………….

 Tên chủ hộ kinh doanh:…………………………………………………………..

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

 □ Chứng minh nhân dân    □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                         □ Loại khác (ghi rõ):………………..

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ……………………………..

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………………..Ngày hết hạn (nếu có):…/…./….

 15. Thông tin về  sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):

 Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ  thiện):………………………………….. Ngày cấp:…/…/… Nơi cấp:……………………………………………

 Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số):……………..

 Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………….

 Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:………………………

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của  sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 □ Chứng minh nhân dân            □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                                 □ Loại khác (ghi rõ):………………..

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):………………………………..

 Ngày cấp:…/…./…..Nơi cấp:…………………. Ngày hết hạn (nếu có):…/…./….

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Tôi cam kết:

 – Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 – Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

 – Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật (12);

 – Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

  

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên) (13)

 __________________________

 (1) Trưng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.

 (2) Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.

 (3,4) Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đi từ hộ kinh doanh/cơ sở bo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ s bảo trợ xã hội)/ Giấy phép thành lập và công nhn điều lệ quỹ (đối với qu xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bn chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh đã được cp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định s 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 (5) Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 (6) Ghi thông tin của tất cả người đi diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật

 (7) Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngàbắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cp Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 (8) – Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

 – Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bđầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quỹ; ngày; tng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.

 – Tổng thời gian từ ngày bắđầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

 (9) Ch kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy đnh của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh cdoanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại ch tiêu này.

 (10) Doanh nghiệp  trách nhiệm đảm bảo các điều kiện v việc s dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 (11) Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyđổi loại hình doanh nghiệp.

 (12) Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 (13) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh hai thành viên trở lên

 Phụ lục I-3

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT  ngày 16 tháng 03 năm 2021

 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ..….., ngày…..tháng……năm…….

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………..

 Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………………………………………………….

 Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch hội đồng thành viên2 với nội dung sau:

 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

 2. Tên công ty

 Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………

 Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………

 Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………….

 3. Địa chỉ trụ sở chính:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………

 Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………

 Điện thoại:………………………….. Fax (nếu có):…………………………..

 Email (nếu có):……………………………Website (nếu có):……………………..

 – Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

 Khu công nghiệp                     □

 Khu chế xuất                           □

 Khu kinh tế                             □

 Khu công nghệ cao                 □

 □ Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)

 □ Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)

 Giấy phép thành lập và hoạt động số: ……….. (nếu có) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày:…/…./….

 – Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có □ Không □

 4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

 STT

 Tên ngành

 Mã ngành

 Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

       

 5. Vốn điều lệ:

 Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):…………………………………………………………..

 Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):…………………………………………………………

 Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng sốloại ngoại tệ):………………………………………………………………………………..

 Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có □ Không □

 6. Nguồn vốn điều lệ:

 Loại nguồn vốn

 Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

 Tỷ lệ (%)

Vốn ngân sách nhà nước    
Vốn tư nhân    
Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng    

 7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

 – Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

 – Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):

 Mã số dự án:…………………………………………………………………………………………………………

 Ngày cấp:….. /………/……. Cơ quan cấp:…………………………………………

 8. Người đại diện theo pháp luật6

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………. Giới tính:………….

 Chức danh:…………………………………………………………………………

 Sinh ngày:…… /…./…… Dân tộc:……………. Quốc tịch:………………..

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

 □ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                              □ Loại khác (ghi rõ):………………….

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………………………………

 Ngày cấp:……./……/…..Nơi cấp:……………… Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……

 Địa chỉ thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………….

 Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………

 Quốc gia:………………………………………………………………………

 Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………….

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………

 Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………..

 Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………

 Quốc gia:……………………………………………………………………………

 Điện thoại (nếu có):………………………. Email (nếu có):…………………….

 9. Thông tin đăng ký thuế:

 STT

 Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

 9.1

Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

 Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:…………………………………………….

 Điện thoại:…………………………………………………………………..

 9.2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):…………………………….

 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:………………………………………

 Điện thoại:……………………………………………………………………..

 9.3

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính);

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………….

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………

 Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………

 Điện thoại (nếu có):………………….. Fax (nếu có):……………………

 Email (nếu có):…………………………………………………………..

 9.4

Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này):…./…../……

 9.5

Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô , “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):

 Hạch toán độc lập □                              Có báo cáo tài chính hợp nhất □

 Hạch toán phụ thuộc □

 9.6

Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày…../…..đến ngày…../…..8

 (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

 9.7

Tổng số lao động (dự kiến):…………………………………………………………………….

 9.8

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

 Có □                                                        Không □

 9.9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9 :

 Khấu trừ □

 Trực tiếp trên GTGT □

 Trực tiếp trên doanh số □

 Không phải nộp thuế GTGT □

 10. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:

 □ Tự in hóa đơn                      □ Đặt in hóa đơn

 □ Sử dụng hóa đơn điện tử     □ Mua hóa đơn của cơ quan thuế

 11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:

 Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

 □ Hàng tháng                      □ 03 tháng một lần                             □ 06 tháng một lần

 Lưu ý:

 – Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoản: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

 – Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

 12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ  khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………………. Ngày cấp…./…./….. Nơi cấp:……………………

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

 13. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

 Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:…………………………………………

 Ngày cấp:….. /…… /……. Nơi cấp:………………………………………………….

 Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):………………………………

 Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:…………………………………………………

 Tên chủ hộ kinh doanh:…………………………………………………………….

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân ( khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

 □ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                              □ Loại khác (ghi rõ):………………………..

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:………………………. Ngày hết hạn (nếu có):…./……/……

 14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):…………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện):…………………………..

 Ngày cấp:…./…/… Nơi cấp:………………………………………………….

 Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số):…………….

 Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

 Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:……………………

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 □ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                              □ Loại khác (ghi rõ):…………………..

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):…………………………………

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:…………………………… Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Tôi cam kết:

 – Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 – Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

 – Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;

 – Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

  

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)13

 __________________________

 1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.

 2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.

 3,4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

 7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 8 – Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

 – Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.

 – Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

 9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.

 10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 13 – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

 Phụ lục I-4

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT  ngày 16 tháng 03 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …….., ngày…..tháng……năm…….

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………….

 Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):………………… ………… ……………………

 Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch
Hội đồng quản trị với các nội dung sau2:

 1Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

 2. Tên công ty:

 Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………

 Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………….

 Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………….

 3. Địa chỉ trụ sở chính:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………….

 Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………

 Điện thoại:……………………. Fax (nếu có): ……………………….

 Email (nếu có):………………. Website (nếu có):……………………

 – Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng k địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

 Khu công nghiệp                     □

 Khu chế xuất                           □

 Khu kinh tế                             □

 Khu công nghệ cao                 □

 □ Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)

 □ Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: nh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và  khai thêm các thông tin sau đây)

 Giấy phép thành lập và hoạt động số:… (nếu có) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày:…/…./…..

 – Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có □ Không □

 4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

 STT

 Tên ngành

 Mã ngành

 Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

       

 5. Vốn điều lệ:

 Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):………………………………………………..

 Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):…………………………………………………..

 Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):

 Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có □ Không □

 6. Nguồn vốn điều lệ:

 Loại nguồn vốn

 Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

 Tỷ lệ (%)

Vốn ngân sách nhà nước    
Vốn tư nhân    
Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng    

 7. Thông tin về cổ phần:

 Mệnh giá cổ phần (VNĐ):…………………………………………………….

 STT

 Loại cổ phần

 Số lượng

 Giá trị (bằng số, VNĐ)

 Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)

 

 1

Cổ phần phổ thông    

 2

Cổ phần ưu đãi biểu quyết      

 3

Cổ phần ưu đãi cổ tức      

 4

Cổ phần ưu đãi hoàn lại      

 5

Các cổ phần ưu đãi khác      
Tổng số      

 Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:

 STT

 Loại cổ phần được quyền chào bán

 Số lượng

 1

Cổ phần phổ thông  

 2

Cổ phần ưu đãi biểu quyết  

 3

Cổ phần ưu đãi cổ tức  

 4

Cổ phần ưu đãi hoàn lại  

 5

Cổ phần ưu đãi khác  
Tổng số  

 8. Cổ đông sáng lập ( khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT), Gửi kèm (nếu có).

 – Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

 9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT). Gửi kèm (nếu c).

 – Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức ( khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TTBKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

 – Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):

 Mã số dự án:…………………………………………………………………………

 Ngày cấp:…/…./….. Cơ quan cấp:……………………………………………..

 10. Người đại diện theo pháp luật6:

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………. ..Giới tính:……………

 Chức danh:………………………………………………………………

 Sinh ngày:…………………. Dân tộc:…………… Quốc tịch:…………….

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………….

 □ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                              □ Loại khác (ghi rõ):…………………………….

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………

 Ngày cấp:…./…./….Nơi cấp:…………………. Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

 Địa chỉ thường trú:……………………………………………………..

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………

 Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………….

 Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………..

 Quốc gia:………………………………………………………………..

 Địa chỉ liên lạc:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………..

 Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………

 Quốc gia:……………………………………………………………

 Điện thoại (nếu có):…………………… Email (nếu có):………………………………..

 11. Thông tin đăng ký thuế:

 STT

 Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

 11.1

Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

 Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:……………………………………………….

 Điệnthoại:………………………………………………………………………………..

 11.2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:………………………………..

 Điện thoại:…………………………………………………………………..

 11.3

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………..

 Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………….

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………

 Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………….

 Điện thoại (nếu có):……………………………… Fax (nếu có):…………………

 Email (nếu có):………………………………………………………………………

 11.4

Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này):…./……/……..

 11.5

Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc ”Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):

 Hạch toán độc lập □                             Có báo cáo tài chính hợp nhất □

 Hạch toán phụ thuộc □

 11.6

Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày…./….đến ngày…../…..8

 (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

 11.7

Tổng số lao động (dự kiến):……………………………………………………

 11.8

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

 Có □                                                                    Không □

 11.9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:

 Khấu trừ □

 Trực tiếp trên GTGT  □

 Trực tiếp trên doanh số □

 Không phải nộp thuế GTGT □

 12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:

 □ Tự in hóa đơn                      □ Đặt in hóa đơn

 □ Sử dụng hóa đơn điện tử     □ Mua hóa đơn của cơ quan thuế

 13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:

 Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

 □ Hàng tháng                         □ 03 tháng một lần                           □ 06 tháng một lần

 Lưu ý:

 – Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

 – Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

 14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………….

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………… Ngày cấp…/…./….. Nơi cấp:…………………………….

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

 15. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

 Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:………………………………

 Ngày cấp:…/…. /…… Nơi cấp:…………………………………………….

 Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST10 số):………………………………

 Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:………………………………………………………

 Tên chủ hộ kinh doanh:……………………………………………………….

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

 □ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                              □ Loại khác (ghi rõ):…………………

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:……………………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../……/……

 16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện):……………………………….Ngày cấp:…/…/….. Nơi cấp:……………………..

 Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số):……………

 Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………….

 Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:……………………..

 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 □ Chứng minh nhân dân         □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                              □ Loại khác (ghi rõ):…………………….

 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:……………………………….. Ngày hết hạn (nếu có)…./…/…

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Tôi cam kết:

 – Là người cố đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 – Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

 – Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;

 – Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

  

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY
(K và ghi họ tên)13

 ________________________

 1 Trường hợp Tòa Án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.

 2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.

 3,4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã, hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

 7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 8 – Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

 – Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.

 9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.

 10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 13 – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp Tòa Án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.