Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền tác giả

Theo luật sở hữu trí tuệ hành vi nào sau đây xâm phạm quyền tác giả

 Căn cứ điều 28 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2019 

 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

 2. Mạo danh tác giả.

 3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

 4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

 5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

 6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

 7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

 8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

 9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

 10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

 11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

 12. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

 13. Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

 14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

 15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

 16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Ví dụ về hành vi xâm phạm quyền tác giả

 Quán photo copy có hành vi photo sao chép giáo trình, tài liệu để kinh doanh là hành vi bị coi là xâm phạm bản quyền tác giả

Thực trạng xâm phạm quyền tác giả ở việt nam

 Vi phạm bản quyền đang là một vấn nạn phổ biến ở Việt Nam. Đất nước ta đã phải vật lộn để thực thi quyền của chủ sở hữu bản quyền trong nhiều thập kỷ.

 Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, vấn đề vi phạm bản quyền ngày càng trở nên phức tạp. Vi phạm bản quyền có thể được thực hiện mà không có bất kỳ ý định nào cả. Vấn đề là có nhiều cách khác nhau để vi phạm bản quyền, và không phải tất cả chúng đều là bất hợp pháp rõ ràng.

  

  

  

  

  

 Tag: xử trên internet tội tiểu luận âm nhạc tiêu hộ