Tờ khai đăng ký quyền tác giả – Mẫu đơn đăng ký bản quyền tác giả

 Quyền tác giả là một hình thức bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với tác giả của các tác phẩm văn học, kịch, âm nhạc và nghệ thuật gốc. Bản quyền cho phép người sáng tạo độc quyền tái sản xuất, phân phối bản sao cho công chúng, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm của họ và trình diễn hoặc trưng bày công khai tác phẩm của họ.

 Đăng ký bản quyền là một quá trình bảo vệ bản quyền của bạn không bị vi phạm. Điều quan trọng là đăng ký bản quyền của bạn để đảm bảo rằng bạn sẽ có thể bảo vệ tác phẩm của mình trong trường hợp nó bị sao chép mà không có sự cho phép của bạn. Deha law xin được gửi đến cho độc giả mẫu đơn đăng ký bản quyền tác giả

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

 MẪU SỐ 01

 (Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL

 Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

 Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

  

 1. Người nộp tờ khai:

 Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………

 Là (tác giả/tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả/người được ủy quyền):

 …………………………………………………………… … … … … … … … …

 Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………

 Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):

 …………………………………

 Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………..

 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

 Số điện thoại: …………………………Email…..………………………………..

 Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả

 ………………………………………………………………… … … … … … … …

 2. Tác phẩm đăng ký:

 Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………

 Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): ………………………………….

 Ngày hoàn thành tác phẩm: …………………………………………………….

 Công bố/chưa công bố: …………………………………………………………

 Ngày công bố: ……………………………………………………………………

 Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghi hình):

 ………………………… … … … … … … … … … … … … … .. . … … … … … … ..

 Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố………………………Nước…………………….

 Nội dung chính của tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm – nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):

 ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………….

 3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

 Tên tác phẩm gốc:…………………………………………………………………

 Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………….

 Tác giả của tác phẩm gốc:………………………………Quốc tịch:…………….

 Chủ sở hữu tác phẩm gốc:…………………………………………………………

 (Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và nguồn thông tin

 ……………………………………………………………………………………..)

 4. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

 Họ và tên:…………………………Quốc tịch……………………………………

 Bút danh:…………………………………………………………………………

 Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………

 Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu: ………

 Ngày cấp: ………………………….tại: ………………………………………….

 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

 Số điện thoại………………………Email………………………………………

 5. Chủ sở hữu quyền tác giả (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):

 Họ và tên/Tên tổ chức:…………………Quốc tịch………………………………

 Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………

 Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):

 ……………………………………

 Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………

 Địa chỉ: …………………………………………………………………………

 Số điện thoại: ………………………Email………………………………………

 Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc, thừa kế…):

 ……………………………………………………………………………………………………..

 6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

 Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:………………………………

 Cấp ngày………tháng..……năm………………………………………………….

 Tên tác phẩm:……………………………………………………………………

 Loại hình:…………………………………………………………………………

 Tác giả:………………………………Quốc tịch…………………………………

 Chủ sở hữu:………………………….Quốc tịch………………………………….

 Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):

 ……………………………………… … … … … … … … … … … … … …

 Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:……………………………………………

 Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 ………………, ngày…….tháng……..năm……..

 Người nộp đơn

 (họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

Cách ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả

 Phần Người nộp tờ khai đăng ký

  • Ghi rõ Họ và tên cá nhân hoặc Tên tổ chức.
  • Nêu rõ người nộp đơn là tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc quyền thừa kế, hoặc người được ủy quyền.
  • Nếu là cá nhân thì cung cấp ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; quốc tịch; địa chỉ; số điện thoại; email. Nếu là tổ chức thì cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ; số điện thoại; fax; email.
  • Mục “Nộp đơn Đăng ký quyền tác giả cho” có thể điền là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả.

 Phần Tác phẩm đăng ký

  • Ghi rõ Tên tác phẩm.
  • Nêu đúng loại hình tác phẩm thuộc các loại hình được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.
  • Ghi đúng ngày hoàn thành tác phẩm.
  • Về các mục liên quan đến việc công bố tác phẩm, nếu chưa công bố thì ghi chưa công bố và bỏ trống các thông tin như ngày công bố, hình thức công bố, nơi công bố; nếu đã công bố thì điền đủ các thông tin ngày công bố, hình thức công bố, nơi công bố.
  • Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.

 Phần Tác giả

 Ghi đầy đủ các thông tin cá nhân như họ tên, giới tính, ngày sinh, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại,…