Các loại giấy phép lái xe

 Các loại giấy phép lái xe

 Theo thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải quyết định vào ngày 15/04/2017 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, thay thế Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

 1. Bằng lái xe hạng A1:

 – Người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3

 – Người khuyết tật lái xe mô tô ba bánh dành cho người khuyết tật.

 2. Bằng lái xe hạng A2:

 – Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

 3. Bằng lái xe hạng A3:

 – Hạng A3 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng Avà các xe tương tự.

 4. Bằng lái xe hạng A4:

 – Người lái xe các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1000kg.

 Hạng B1 có 2 loại: dành cho xe số tự động (không hành nghề lái xe) và cả số sàn + số tự động (không hành nghề lái xe)

 5. Bằng lái xe ô tô hạng B1: số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

 – Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe

 – Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg

 – Ô tô dùng cho người khuyết tật.

 6. Bằng lái xe ô tô Hạng B1: cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

 – Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe

 – Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg

 – Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

 7. Bằng lái xe ô tô hạng B2: Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

 – Người lái xe ô tô 4 – 9 chỗ, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn

 – Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1

 8. Bằng lái xe hạng C:

 – Người lái xe ô tô 4 – 9 chỗ, ô tô tải kể cả ô tô tải chuyên dùng và ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500kg trở lên

 – Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên

 – Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2

 9. Bằng lái xe hạng D:

 – Ô tô chở người từ 10 – 30 chỗ, kể cả chỗ của người lái xe

 – Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C

 10. Bằng lái xe hạng E:

 – Ô tô chở người trên 30 chỗ
– Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D

 * Người có giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D và E khi điều khiển các loại xe tương ứng được kéo thêm một rơ moóc có trọng tải thiết kế không quá 750 kg.

 11. Bằng lái xe hạng F: người đã có giấy phép lái xe các hạng B2, C, D và E để điều khiển các loại xe ô tô tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg, sơ mi rơ moóc, ô tô khách nối toa, được quy định cụ thể như sau:– Bằng lái xe hạng FB2: người lái các loại xe theo quy định hạng B2 kéo theo rơ moóc

 – Bằng lái xe hạng FC: người lái xe các loại xe theo quy định hạng C kéo theo rơ moóc

 – Bằng lái xe hạng FD: người lái xe các loại xe theo quy định hạng D kéo theo rơ moóc

 – Bằng lái xe hạng FE: người lái xe các loại xe theo quy định hạng E kéo theo rơ moóc

 Giấy phép lái xe có thời hạn là: ngoài giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 là không có thời hạn, còn lại các loại giấy phép lái xe khác đều có thời hạn.

 Trường hợp giấy phép lái xe hết thời hạn thì người có giấy phép lái xe hết hạn cần thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

 Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…)

 Tôi là:………………………………………………. Quốc tịch………………………….

 Sinh ngày:…../…../….. Nam, Nữ: ……

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………

 Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………..

 Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):……….. cấp ngày …../…../…..

 Nơi cấp:…………………. Đã học lái xe tại:…………………… năm…………………

 Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:……………………….. số:………………………

 do:…………………………………………………………………… cấp ngày …../…../…..

 Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:……

 Lý do:………………………………………………………………………………………………….

 Xin gửi kèm theo:

 – 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

 – Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

 – Hồ sơ gốc lái xe;

 Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

                                    …………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
                             NGƯỜI LÀM ĐƠN
                             (Ký và ghi rõ họ, tên)