Hành vi pháp lý là gì

 Pháp lý là

 Pháp lý hay các lý lẽ của pháp luật chính là cơ sở của lý luận, là sự vận dụng, áp dụng có khoa học về pháp luật, về phương pháp nghiên cứu một cách có hệ thống. Khái niệm “pháp lý” xuất phát từ tiếng la – tin “Jus” nghĩa là quy định của pháp luật.

 Hành vi pháp lý là gì

 Hành vi pháp lý là những cách ứng xử biểu hiện ra bên ngoài của con người trong những tình huống nhất định được pháp lý quy định, điều chỉnh. Hành vi pháp lý luôn gắn liền với các quy định của pháp luật

 Vấn đề pháp lý là gì

 Vấn đề pháp lý là một vấn đề được khái quát từ bối cảnh của vụ việc thường được thể hiện dưới hình thức một mệnh đề được nêu ra, cần được người có chuyên môn trình độ đánh giá. Khi xác định được vấn đề pháp lý mấu chốt sẽ biết được luật nào sẽ áp dụng để điều chỉnh, giải quyết vấn đề pháp lý đã được xác định.

 Xác định vấn đề pháp lý

 Mục đích của việc xác định câu hỏi pháp lý là nhằm tìm đúng quy định pháp luật áp dụng vào vụ việc của khách hàng. Một câu hỏi pháp lý chứa đựng ba thành tố: (i) một hay nhiều sự kiện mấu chốt; (ii) vấn đề pháp lý; (iii) điều luật áp dụng”.

 Sự kiện mấu chốt là những sự kiện chính và quan trọng phản ánh nội dung, bản chất pháp lý của vụ việc. Trong tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì sự kiện mấu chốt là việc các bên ký hợp đồng và sự kiện một bên thực hiện hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Bên cạnh những dấu mốc quan trọng phản ánh bối cảnh chính của sự việc còn có những sự kiện phụ có giá trị bổ trợ, góp phần hoàn thiện nội dung về vụ việc của khách hàng.

 Vấn đề pháp lý là một vấn đề được khái quát từ bối cảnh của vụ việc thường được thể hiện dưới hình thức một mệnh đề được nêu ra, cần được luật sư đánh giá. Ví dụ, trong tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Bên nhận chuyển nhượng cho rằng Bên chuyển nhượng đã vi phạm nghĩa vụ hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiến hành việc ghi nhận tư cách cổ đông của Bên nhận chuyển nhượng vào Sổ cổ đông của công ty. Vấn đề pháp lý có thể được nêu ra là “Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ hoàn tất thủ tục pháp lý để ghi nhận tư cách cổ đông của Bên nhận chuyển nhượng vào Sổ cổ đông của công ty hay không?”

 Xác định được vấn đề pháp lý mấu chốt, luật sư sẽ tiếp đáp câu hỏi: luật nào sẽ áp dụng để điều chỉnh, giải quyết vấn lý đã được nhận diện?

 Luật sư cần xác định được vấn đề pháp lý cần giải quyết ở từng vụ việc là gì? Sau khi xác định được vấn đề pháp lý, luật sư sẽ định hướng giải quyết vấn đề pháp lý đó.