Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

 Ví dụ về kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

 – Tìm hiểu, sưu tầm, tự hào về các truyền thống tốt đẹp của dân tộc

 – Trân trọng, tự hào các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới

 – Giữ gìn và bảo vệ di tích lịch sử văn hóa dân tộc, các loại hình nghệ thuật truyền thống, tác phẩm nghệ thuật, món ăn truyền thống

 – Sống và ứng xử phù hợp với các giá trị đạo đức , văn hóa truyền thống của dân tộc

 I. Đặt vấn đề

 1. Bác Hồ nói về lòng yêu nước của dân tộc ta

 2. Chuyện về một người thầy

 Gợi ý trả lời câu hỏi:

 a) Truyền thống yêu nước của dân tộc ta thể hiện như thế nào qua lời nói của Bác Hồ?

 Lòng yêu nước của nhân dân ta được thể hiện:

 • Tinh thần yêu nước sôi nổi
 • Tinh thần đoàn kết chiến đấu bảo vệ đất nước
 • Quyết tâm hi sinh vì đất nước
 • Mọi người tham gia kháng chiến, tăng gia sản xuất…

 b) Em nhận xét gì về cách cư xử của học trò Chu Văn An đối với thầy giáo cũ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta?

 • Phạm Sư Mạnh – dù là một quan lớn trong triều đình nhưng vẫn nhớ ơn, tôn trọng thầy giáo của mình.
 • Vẫn giữ tư cách là một người học trò: lễ phép, tôn trọng, kính trọng thầy giáo. Đó là những biểu hiện đạo đức tốt mà chúng ta cần học tập.

 => Đó chính là truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta.

 c) Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà em biết?

 • Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta: đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, tôn sư trọng đạo, biết ơn, hiếu thảo, hiếu học….

 II. Nội dung bài học

 * Khái niệm:

 • Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, tính cách, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 * Một số truyền thống tốt đẹp:

 • Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết nhân nghĩa…
 • Về văn hóa: các tập quán, cách ứng xử…
 • Về nghệ thuật: Tuồng, chèo, các làn điệu dân ca…

 * Ý nghĩa:

 • Truyền thống tốt đẹp là vô cùng quí giá, góp phần phát triển dân tộc và mỗi cá nhân.
 • Việc thừa kế và phát huy là góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.

 * Trách nhiệm:

 • Tự hào, kế thừa, phát huy
 • Phê phán, lên án, ngăn chặn những hành vi làm tổn thương

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: ví dụ ca dao tục ngữ 7 violet