Luật sư Trần Văn Trí

 Luật sư: TRẦN VĂN TRÍ

 Di động: 0983 789 059

 Email: trantrivns@yahoo.com

 Số CMND/căn cước: N/a

 Thẻ luật sư: 3613

 Chứng chỉ ngành nghề số: 5996

 Đoàn luật sư: TP. Hồ Chí Minh

 Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt Nam – DS02

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: trần là ai võ hoàng yên