Kế toán công ty xây dựng cần làm những gì

 Kế toán công ty là người quản lý các vấn đề tài chính của công ty. Họ đảm bảo rằng công ty có đủ vốn để thực hiện các hoạt động của mình. Ngành xây dựng có tính cạnh tranh cao và điều quan trọng là các công ty phải có ý tưởng tốt về cách quản lý tài chính của mình.

Kế toán công ty xây dựng cần làm những gì

 • Theo dõi chi phí nguyên vật liệu
 • Chi phí máy, nhân công trong mỗi công trình
 • Lập bảng lương cho cán bộ công nhân viên
 • Làm báo cáo thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính.
 • Báo cáo tài chính nội bộ phục vụ yêu cầu đặc thù doanh nghiệp
 • Lưu trữ chứng từ

Hạch toán kế toán trong công ty xây dựng

 Dưới đây là sơ đồ hạch toán cho công ty xây dựng:

 

 Hạch toán nghiệp vụ mua NVL trực tiếp:

 • Nợ 152 ( chi tiết theo mỗi loại vật tư )
 • Nợ 1331 ( Thuế GTGT được khấu trừ )
 • Có 111,112,331

 Hạch toán NVL thi công

 Theo thông tư 200

 • Nợ 621 – Chi phí NVL trực tiếp
 • Có 263

 Theo thông tư 133

 • Nợ 1541 – Chi phí NVL trực tiếp
 • Có 152

 Hạch toán nhân công trực tiếp

 Hạch toán theo thông tư 200:

 Cuối tháng tính lương phải trả công nhân

 • Nợ 622 – Chi phí NC trực tiếp
 • Có 334

 Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí:

 • Nợ 622
 • Có 3383, 3384, 3386

 Hạch toán theo thông tư 133:

 Cuối tháng tính lương phải trả công nhân:

 • Nợ 1542 – Chi phí NC trực tiếp
 • Có 334

 Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí

 • Nợ 1542
 • Có 3383, 3384, 3385

 Hạch toán sử dụng máy thi công

 • TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công: Được sử dụng trong trường hợp nhà thầu không tổ chức đội xe máy thi công riêng hoặc có tổ chức đội xe máy thi công nhưng không tổ chức kế toán riêng cho đội.
 • TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: Được sử dụng trong trường hợp nhà thầu tổ chức đội máy thi công riêng biệt, được phân cấp hạch toán và có tổ chức kế toán riêng.

 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng

Bảng cân đối kế toán của công ty xây dựng

 http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2012/VC1_12Q3_BCTC.pdf

 http://vncc.vn/wp-content/uploads/2020/01/BCTC-Cong-ty-me.pdf

File excel kế toán nội bộ công ty xây dựng

 https://drive.google.com/file/d/1ZDMARTjVoJHoYijdbnKzUd8ECVHp-ZST/view

 https://drive.google.com/file/d/18i4as5GxY-dHEjlo4LATUzF0siiTSgTD/view

Phần mềm kế toán cho công ty xây dựng

 Phần mềm kế toán cho công ty xây dựng là một trong những công nghệ có thể giúp họ cải thiện quy trình kế toán, giảm sai sót và tăng độ chính xác của báo cáo tài chính.

 Phần mềm kế toán xây dựng (xây lắp)

 

Báo cáo thực tập kế toán công ty xây dựng

 https://text.123docz.net/document/1420000-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-cong-ty-xay-dung.htm

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: bằng tiền cụ cố định luận văn tổng kiến thiết tuyển thu kết quả bước đại hồng tín nghiệm de tích mới việc chuyên dành