Luật công an nhân dân hiện hành được cá nhân hay cơ quan quyền lực nào thông qua

 Luật công an nhân dân hiện hành được cá nhân hay cơ quan quyền lực nào thông qua

 Đáp án:

 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Cụ thể trong thực tế: Ngày 20/11/2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi) năm 2018 với nhiều nội dung mới, quan trọng. Luật gồm 7 chương, 46 điều và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2019.