Ly hôn có được ủy quyền không

 Theo quy định tại khoản 4 Điều 85 BLTTDS:  Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự. Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật Hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.

 Theo quy định của điều 85 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì: “Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng.

 Khoản 2 Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình quy định: 2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

 Như vậy có thể thấy ly hôn là quan hệ nhân thân của một cá nhân do đó không được ủy quyền cho người khác thực hiện việc ly hôn. Pháp luật chỉ cấm ủy quyền đối với việc ly hôn, các công việc khác như nộp đơn ly hôn, nộp án phí, hay tranh chấp tài sản khi ly hôn thì cá nhân vẫn có thể ủy quyền cho người đại diện thực hiện.

 Mẫu giấy ủy quyền ly hôn 

 Mẫu giấy ủy quyền nộp đơn ly hôn

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 GIẤY ỦY QUYỀN

 – Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

 – Căn cứ vào nhu cầu của các bên

 Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm .., tại …………………..

 Chúng tôi gồm:

 – Ông: (1) …………………………..         Sinh năm:………..

 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………… cấp ngày…./…../….

 Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

 – Cùng vợ là bà:  ………………….       Sinh năm:………….

 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do ……………. cấp ngày…./…../…….

 Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

 Bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi ủy quyền cho:

 Ông/bà:  …………………………..           Sinh năm:………..

 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………… cấp ngày…./…../……..

 Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….

 I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

 Vì lý do công việc nên nay chúng tôi ủy quyền cho ông/bà ………………….…. có số CMND/CCCD/hộ chiếu và hộ khẩu thường trú như trên thay mặt chúng tôi để nộp đơn ly hôn, nhận kết quả xử lý đơn, bổ sung các giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật.

 Trong phạm vi uỷ quyền, ông/bà ………. được thay mặt chúng tôi lập, ký tên vào tất cả các loại giấy tờ liên quan phục vụ cho việc thực hiện công việc được ủy quyền, đóng các loại thuế, phí, lệ phí, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung uỷ quyền này.

 Điều 3. Thù lao ủy quyền Giấy ủy quyền này (2)…… thù lao.

 Điều 4. Thời hạn ủy quyền

 Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được ký cho đến khi ông/bà …………… thực hiện xong công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

 II. CAM KẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

 Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi công việc do ông ………………… nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

 Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

 Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành..….bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

 Người ủy quyền

 (ký, ghi rõ họ tên)

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn về hôn nhân và gia đình. Xin cảm ơn./.