Quy luật phân li là gì – Ý nghĩa của quy luật phân li

Quy luật phân li là gì

 Nội dung quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Ý nghĩa của quy luật phân li

 Quy luật phân li độc lập giải thích một trong các nguyên nhân các biến dị tổ hợp xuất hiện ở các loài giao phối. Loại biến dị này là một trong số các nguồn nguyên liệu quan trọng cho chọn giống và tiến hoá.

Nội dung quy luật phân li độc lập

 Quy luật phân li độc lập là tổ hợp của hai hay nhiều quy luật phân li cùng một lúc trên các cặp gen tương đồng khác nhau, không cùng nằm trên một NST.

 Quy luật phân li độc lập thực chất nói về sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân

Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

 Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối.

So sánh quy luật phân li và quy luật phân li độc lập

 Giống nhau:

 -đều có các điều kiện nghiệm đúng :

 + P thuần chủng về cặp tính trạng đem lai

 + tính trội phải là trôi hoàn toàn

 + mỗi gen quy định 1 tính trạng

 + so luong ca the F2 phải đủ lớn

 -Fđều có sự phân li tính trạng

 – sự di truyền các cặp tính trạng đều dựa trên sự kết hợp của 2 cơ chế: phân li của các cặp gen trong giảm phân tạo giao tử và tổ hợp tự do của các gen trong thụ tinh.

 Khác nhau

Quy luật phân li quy luật phân li độc lập
– phản ánh sự di truyền của 1 cặp tính trạng – phản ánh sự di truyền của 2 cặp tính trạng
-F1 dị hợp 1 cặp gen (Aa) tạo ra 2 loại giao tử F1 dị hợp 2 cặp gen( AaBb) tạo ra 4 loại giao tử
F2 có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 3:1 F2 có 4 loại kiểu hình vs tỉ lệ 9:3:3:1
F2 có 4 tổ hợp với 3 kiểu gen F2 có 16 tổ hợp với 9 kiểu gen
F2 ko xuất hiện biến dị tổ hợp F2 xuất hiện biến dị tổ hợp

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: ly biểu nêu menden tiễn bày qui